วิทยากร

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
  ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • Mr. Nicholas Booth
  Programme Advisor for Governance, Conflict Prevention, Access to Justice and Human Rights at the United Nations Development Programme, Bangkok Regional Hub.
 • คุณกาญจนา ภัทรโชค
  อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
  กรรมการกํากับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • คุณสลิลลา สีหพันธุ์
  ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส