22 ก.พ. 2559

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยังยืน

วันนี้ (22 ก.พ.2560) เวลา 10.15 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเข้าร่วม การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือสถาบันทีไอเจ (TIJ) จัดขึ้นในโอกาสเปิดโครงการ Rold Program (โรลด์ โปรแกรม) เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยังยืน
                
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมหลักนิติธรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวทีสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งครอบคลุมมิติสำคัญในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงหลักนิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นมา ได้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ United Nations Office on Drug and Crime หรือสำนักงาน UNODC
                
สำหรับโครงการโรลด์โปรแกรม เป็นโครงการที่สถาบันทีไอเจ ริเริ่มขึ้น โดยสอดคล้องกับวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระการพัฒนาของโลกที่ครอบคลุมการพัฒนาคน การดูแลสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมหลักนิติธรรมและความยุติธรรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความขัดแย้ง เปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมทุกคน ได้เข้าถึงและรับประโยชน์จากการพัฒนาทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย หลักสูตรอบรมสำหรับเครือข่ายผู้นำและผู้บริหาร เปิดเวทีสาธารณะให้ทุกภาคส่วนในสังคมแลกเปลี่ยนมุมมองและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมในวันนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น 1 สัปดาห์ สำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติ และกิจกรรมโครงการนำร่องเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชนด้วยหลักนิติธรรม