22 ก.พ. 2560

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เวลา 10.15 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตสันถวไมตรี ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ทรงร่วมการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ ทีไอเจ จัดขึ้น ภายใต้โครงการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อทำให้หลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย หรือ โรลด์ โปรแกรม(RoLD Program) เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างบุคลากรในหลากหลายอาชีพ ที่สนใจประเด็นหลักนิติธรรมต่อการพัฒนาสังคม ซึ่งสอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระการพัฒนาของโลกที่ครอบคลุมการพัฒนาคน การดูแลสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมหลักนิติธรรมและความยุติธรรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความขัดแย้ง ในการนี้ได้มีพระดำรัสเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน

โดย โรลด์ โปรแกรม เป็นกิจกรรมหลักสูตรอบรมสำหรับเครือข่ายผู้นำ และผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในประเด็นความสำคัญของหลักนิติธรรมต่อสาขาการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งเป็นเวทีสาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้แลกเปลี่ยนมุมมองและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ร่วมบรรยายส่วนหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น 1 สัปดาห์ และโครงการนำร่องเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชนด้วยหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นผลผลิตจากความคิดริเริ่มของกลุ่มเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารฯ จะจัดขึ้นในโอกาสต่อไป