24 ก.พ. 2560

พระองค์ภา รับสั่งถึงแนวการพัฒนาชาวเขาของในหลวง ร.9

พระองค์ภา รับสั่งถึงแนวการพัฒนาชาวเขาของในหลวง ร.9 ทำให้หลักนิติธรรมเกิดได้ ในสังคม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน