11 พ.ค. 2560

RoLD: Executive Program on the Rule of Law and Development

TIJ จัดหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาแก่กลุ่มผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่หรือ RoLD Program ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายกลุ่มผู้นำที่มีศักยภาพ ในการเปลี่ยนแปลงอนาคต และเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าอบรมหลักสูตร “TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy” ที่กำลังจะจัดขึ้นร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ได้เปิดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวไปเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 มี ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ  เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและปูพื้นฐานด้านหลักการปฏิรูปกฎหมายและหลักนิติธรรม ในฐานะเป้าหมายสำคัญและปัจจัยหลักเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 แห่งสหประชาชาตินอกจากนี้ทุกสัปดาห์ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทยประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย Mr. Nicholas Booth ผู้แทนจาก UNDP และ Mr. Jeremy Douglas  ผู้แทนสำนักงาน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เป็นต้น