17 ก.ค. 2560

ยธ.สานต่อหลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริ ร.๙

        MGR Online – รมว.ยธ. เปิดการประชุม หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริ ร.๙ โดยทีไอเจ สานต่อหลักนิติธรรมจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงขณะที่ ป.ป.ส. ร่วมประชุม หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหายาเสพติด
       
       วันนี้ (17 ก.ค.) เวลา 10.10 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน “หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผอ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ทีไอเจ) นายมาร์ติน ฮันเซ่น รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา ดร.ซานโดร คาลวานี ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กว่า 100 ราย
       
       นายสุวพันธุ์ เปิดเผยว่า ทีไอเจ ได้จัดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองระหว่างผู้มีบทบาทในหลากหลายภาคส่วน ทั้งในภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนา
       
       นายสุวพันธุ์ เผยอีกว่า รัฐบาลปัจจุบัน เชื่อว่า หลักนิติธรรมจะทำให้ประเทศชาติมั่นคง เพราะการบังคับใช้กฎหมายที่เที่ยงตรง มีความเป็นธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และนับเป็นเรื่องโชคดีของคนไทยและสังคมทั่วโลกที่ได้รับพระราชทานศาสตร์แห่งการพัฒนาอย่างยั่นยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ หากน้อมนำแนวพระราชดำริเหล่านี้มาศึกษาอย่างเป็นระบบ เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานและนำไปใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป
       
       ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ เปิดเผยว่า ทีไอเจ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมโดยเท่าเทียมเพื่อความสงบสุขของสังคม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าหลักนิติธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกสาขา อีกทั้งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้นำเสนอความรู้และแนวคิดที่ได้ร่วมกันศึกษาและประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ ในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ เรื่องคนอยู่กับป่า เรื่องการพัฒนาระบบหนี้ที่เป็นธรรม และ เรื่องทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีก้าวกระโดดด้วยหลักนิติธรรม
       
       ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กล่าวอีกว่า โดยการประชุมเวทีสาธารณะในครั้งนี้มุ่งสะท้อนความสำคัญในการใช้กฎหมายเพื่อเอื้ออำนวยความยุติธรรม สร้างความเสมอภาคในสังคม และให้เกิดความตระหนักว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องของนักกฎหมายแต่ฝ่ายเดียว แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องให้ความสนใจและมีส่วนร่วมให้เสียงสะท้อน เพื่อให้สังคมไทยพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ