19 ก.ค. 2560

“ยุติธรรม” จัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน


เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙”  โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการตระหนักถึงความเชื่อมโยงของหลักนิติธรรมและการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไปในอนาคต

          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีสาระสำคัญ ดังนี้

          ๑) หลักนิติธรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการพัฒนาในทุกมิติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในหลากหลายสาขา และนำมาซึ่งความสงบสุขในสังคม

          ๒) การบังคับใช้กฎหมายมีความสำคัญควบคู่ไปกับตัวบทกฎหมาย โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงตรงและคำนึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง จะทำให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างความเสมอภาคในสังคม