15 ม.ค. 2561

นักกฎหมายรุ่นใหม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลก

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ IGLP (The Institute for Global Law and Policy) at Harvard Law School และสถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย (สธท.) จัดสัมมนาทางวิชาการ ‘การสรรค์สร้างนักนิติศาสตร์รุ่นใหม่สู่สังคมไทยและสังคมโลก’ ภายใต้หัวข้อ นักกฎหมายที่ประเทศไทยต้องการ กระตุ้นวงการยุติธรรมพัฒนา ก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลจากมุมมอง ของผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ

โดยผศ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า “จากการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ นักกฎหมายที่ประเทศไทยต้องการ ได้สะท้อนมุมมองที่ หลากหลายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่เป็นตัวแทนในวงการต่างๆ โดยมีผลสรุปว่า นักกฎหมายมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ และนักกฎหมายที่ดีควรที่จะสามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแ ก้ไข ปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปล งของโลก และสร้างความเป็นธรรมในสังคม รู้จักฟังและเข้าใจสังคมและศาสตร์อื่นๆ จึงเป็นนักกฎหมายที่สังคมไทยแล ะสังคมโลกต้องการในยุคนี้

ขณะที่ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงมุมมองถึงยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบทวีค่า  สังคมเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน แต่กฎหมายเปลี่ยนไม่ทัน จึงทำให้เกิดระยะห่างมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ จะทำให้เกิดปัญหาสังคมและลุกลาม ต่อไปเหมือนแชร์ลูกโซ่ โดยท่านได้เสนอมุมมองนักกฎหมายรุ่นใหม่ควรจะมี 7 คุณสมบัติ  มีความทันสมัย, น่าไว้วางใจ, มีทักษะด้านการสื่อสาร, มีความคิดก้าวหน้า, มีความเข้าใจบริบทสังคม, มีความรู้ด้านการผลิต ยุคไทยแลนด์ 4.0 และตระหนักถึงปัญหาของสังคม 

ด้านดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มองว่า นักกฎหมายในยุคนี้จำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับการประเมินความเสียหาย แบบสมเหตุสมผลทางวิชาการ รวมถึงพิจารณาบริบททางสังคมประกอบกัน เพื่อช่วยให้สังคมเกิดความเสมอภาค ความยุติธรรม  ลดปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำใน สังคมไทย 

ด้านรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สะท้อนมุมมองจากภาครัฐถึงกฎหมาย อาจจะถูกในวันแรก แต่ผิดในวันหลัง ถ้ากฎหมายไม่เปลี่ยน แต่โลกเปลี่ยน จึงได้เสนอไว้อย่างน่าสนใจ ให้นักกฎหมายต้องถอดหมวกของความ เป็นนักกฎหมายบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย์ ความยืดหยุ่นและความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น  ถ้าเรามัวแต่ยึดสิทธิ และอำนาจที่เรามีอยู่ ก็จะเป็นอุปสรรคในการพั ฒนาเราให้ไปสู่ความสำเร็จหรือการเป็นนักกฎหมายที่ดี 

โดย ศ.ณรงค์ ใจหาญ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานคณะทำงานจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ ได้แจกแจงถึงการปรับแก้ไขหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้เข้ากับโลกยุคใหม่ที่มีกฎหมา ยเทคโนโลยี กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยจะมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้หลักหรือคอนเซ็ปต์ในภาพรวม รู้ลึกในบางเรื่อง เพื่อสามารถไปต่อยอดในระดับที่ สูงขึ้นไป ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ ได้เห็นของจริงนอกตำรา นอกห้องเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เป็นไปของสภาพเศรษ ฐกิจ สังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงแก้ไขการวัดผลนักศึกษาน อกเหนือจากข้อเขียนแบบที่ผ่านมา แต่เสริมการทำงาน ทำกิจกรรมทำรายงานเป็นทีม เพื่อลดปัญหาการทำงานร่วมกับผู้ อื่น พร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม”