15 ม.ค. 2561

ผอ. ทีไอเจ และนักวิชาการกฎหมายนานาชาติ แนะใช้หลักนิติธรรมแบบมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำ

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ และนักวิชาการด้านกฎหมาย แนะนำ ใช้หลักนิติธรรมแบบมีส่วนร่วม เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ ทีไอเจ รวมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากระดับสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค พร้อมดึงนักวิชาการระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการใช้หลักนิติธรรมนำทางการพัฒนา

ดร.แวเลอรี่ ฮันส์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์แนล ร่วมเปิดมุมมองเรื่องหลักนิติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดี ทุกฝ่าย ต้องมีโอกาสเข้าถึง ข้อมูลหรือหลักฐาน อย่างเท่าเทียม ขณะเดียวกันต้องปลูกฝังให้เยาวชนใส่ใจต่อระบบยุติธรรมของประเทศ พร้อมพัฒนาระบบตัดสิน โดยเฉพาะการดึงผู้พิพากษาใหม่ หรือผู้พิพากษาสมทบ เข้ามามีส่วนร่วม กับการรับฟังหรือพิจารณาคดี 

ขณะเดียวกันการพิจารณาคดีต้องมีกลไกป้องกันความผิดพลาด โดยเฉพาะ การมีส่วนร่วม จะมีผล ช่วยให้การป้องกันมีประสิทธิภาพ และขจัดข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาคดีซึ่งมีความซับซ้อน

ศาสตราจารย์กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เชื่อว่าเวทีสาธารณะครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมเป็นการผสมผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย สามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้จริง ถือเป็นหนึ่งในความพยายาม ลดความเหลื่อมล้ำ และไม่เป็นธรรมที่ปรากฏในสังคมเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

นายกิตติพงษ์ เห็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านหลักนิติธรรม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างสังคมที่ตั้งมั่นในวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา

และทุกฝ่ายต้องเชื่อมั่นในคุณค่าพื้นฐานของหลักนิติธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนประเทศ ให้ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ซึ่งต้องอาศัยการผสมผสานหลักนิติธรรมให้เข้าไปในทุกบริบทของการดำรงชีวิตโดยเฉพาะประเด็นความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างต้องได้รับการแก้ไข

ในงานนี้ดร.เดวิดเคนเนดี้ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังได้กล่าวปาฐกถา และเปิดมุมมองเรื่องหลักนิติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้นำเสนอหลักนิติธรรมในมุมมองต่างๆ ร่วมด้วยการเชิญผู้นำรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วม กับทีไอเจ โดยเฉพาะนำกรอบความคิดด้านหลักนิติธรรมและการวางนโยบายที่เพิ่งได้รับ มาตกผลึกเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับภูมิภาคในเวทีสาธารณะครั้งนี้ด้วย