30 เม.ย. 2561

RoLD รุ่น 2 เข้าเยี่ยมศูนย์อบรมเด็กและเยาวชน

  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดกิจกรรมเชิญผู้ร่วมหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD Program) รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก  จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเรื่องการสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังตามหลักนิติธรรม ถอดบทเรียนมิติการฟื้นฟูและเสริมพลังด้านบวกเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม จากเรื่องราวของเยาวชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับโอกาสอีกครั้งจากการเรียนรู้ชีวิตใหม่ในสถานพินิจ