19 มิ.ย. 2561

หลักนิติธรรมและการจัดการกับความขัดแย้ง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย ให้เกียรติบรรยายเรื่องหลักนิติธรรมและการจัดการกับความขัดแย้งแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา รุ่นที่ 2 (RoLD Program) ซึ่งเป็นโครงการที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ริเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจถึงความสำคัญในการนำหลักนิติธรรมไปใช้ในการขับเคลื่อนสังคมในภาคส่วนต่างๆ จัดที่ TIJ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ ถนนวิทยุ