RoLD 2022: Beyond Leadership

TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development 2022

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา ปี 2565

โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับ

The Institute for Global Law and Policy at Harvard Law School

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ของ RoLD 2022: Beyond Leadership
ระบบนี้จะเปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 24:00 น.
โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการสมัครในรายละเอียดด้านล่างนี้

 1. โปรดอ่านรายละเอียดการสมัครแต่ละขั้นตอนให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการรับสมัคร
 2. ผู้สมัครจำเป็นต้องกรอกข้อมูลอีเมล เพื่อใช้เป็น Username และตั้งรหัสผ่าน Password สำหรับการเข้าสู่ระบบการสมัคร
 3. ผู้สมัครต้องยอมรับการให้ใช้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันฯ จึงจะเข้าสู่ระบบการการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้
 4. ผู้สมัครสามารถใช้ Username และ Password ที่ตั้งไว้ เพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อกรอก/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล ได้ตลอดช่วงระยะเวลาการเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 24:00 น.)
 5. ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลและทำการ “บันทึกชั่วคราว” เพื่อกลับมาทำการกรอกข้อมูลต่อในครั้งถัดไปได้ โดยสามารถ log in เข้าสู่ระบบเพื่อกรอก/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการปิดรับสมัคร
 6. ข้อมูลที่ผู้สมัครได้กรอกไว้แล้วจะถูกบันทึกไว้ในฉบับร่าง โดยยังไม่ถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่าผู้สมัครจะกด “ยืนยันการสมัคร” ในขั้นตอนสุดท้าย
 7. เมื่อกด “ยืนยันการสมัคร” แล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ผู้สมัครไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลในระบบได้อีก
 8. ผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้เข้าสู่ระบบ
 9. คณะกรรมการรับสมัครจะทำการการพิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลในระบบ โดยจะมีการแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
 10. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งผลการรับสมัครทางอีเมลและต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการผ่านวิธีการที่สถาบันฯ กำหนด

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมส่งเสริมหลักนิติธรรมในมิติที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม
 • เป็นผู้นำระดับสูงหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาที่สำคัญ และเป็นที่ประจักษ์ในองค์กรหรือในสังคม
 • อายุระหว่าง 30 – 55 ปี ประกอบกับมีประวัติการทำงานในสาขาที่เชี่ยวชาญ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
ค่าลงทะเบียน
 • ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ : ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร
 • ผู้เข้าร่วมจากภาคอื่นๆ : มีค่าลงทะเบียนร่วมหลักสูตรท่านละ 20,000 บาท
คำถามพิจารณาประกอบการคัดเลือก
(ให้ผู้สมัครกรอกลงในช่องที่กำหนดในขั้นตอนการสมัคร)
 • ข้อ 1 : ท่านเคยมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมเชิงสังคมอะไรบ้าง อย่างไร
 • ข้อ 2 : ท่านมีความสนใจ หรือมี passion ที่จะปฏิรูปให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมด้านใด อย่างไร
หลักฐานการสมัคร
(ให้ผู้สมัครแนบเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF และภาพถ่ายในรูปแบบ JPEG)
 • ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 • รูปถ่ายบุคคลหน้าตรง ในรูปแบบดิจิทัล ขนาดความละเอียด ไม่น้อยกว่า 2 MB
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
 • หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี)
เกณฑ์การผ่านหลักสูตร
 • ต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะผ่านหลักสูตร
หมายเหตุ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่ส่งใบสมัครและเอกสารครบถ้วนเท่านั้น โดยการพิจารณาของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด