RoLD Xcelerate

TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development 2024

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา ปี 2567

โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ของ RoLD Xcelerate
ระบบนี้จะปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 24:00 น.

โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการสมัครในรายละเอียดด้านล่างนี้

 1. โปรดอ่านรายละเอียดการสมัครแต่ละขั้นตอนให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการรับสมัคร
 2. ผู้สมัครจำเป็นต้องกรอกข้อมูลอีเมล เพื่อใช้เป็น Username และตั้ง Password สำหรับการเข้าสู่ระบบการสมัคร
 3. ผู้สมัครต้องยอมรับการให้ใช้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันฯ จึงจะเข้าสู่ระบบการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้
 4. ผู้สมัครสามารถใช้ Username และ Password ที่ตั้งไว้ เพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อกรอก/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล ได้ตลอดช่วงระยะเวลาการเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 24:00 น. หรือจนกว่าจะกดยืนยันการสมัคร
 5. ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลและทำการ “บันทึกข้อมูล” ไว้ก่อนเพื่อกลับมาทำการกรอกข้อมูลต่อในครั้งถัดไปได้ โดยสามารถ Log in เข้าสู่ระบบเพื่อกรอก/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนดการปิดรับสมัคร
 6. ข้อมูลที่ผู้สมัครได้กรอกไว้แล้วจะถูกบันทึกไว้ในฉบับร่าง โดยยังไม่ถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่าผู้สมัครจะกด “ยืนยันการสมัคร” ในขั้นตอนสุดท้าย
 7. เมื่อผู้สมัครทำการกด “ยืนยันการสมัคร” แล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ผู้สมัครไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลในระบบได้อีก
 8. ผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้เข้าสู่ระบบ
 9. คณะกรรมการรับสมัครจะทำการพิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลในระบบ โดยจะมีการแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล
 10. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งผลการรับสมัครทางอีเมลและต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการผ่านวิธีการที่สถาบันฯ กำหนด

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมส่งเสริมหลักนิติธรรมในมิติที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม
 • เป็นผู้นำระดับสูงหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาที่สำคัญ และเป็นที่ประจักษ์ในองค์กรหรือในสังคม
 • อายุระหว่าง 30 – 55 ปี ประกอบกับมีประวัติการทำงานในสาขาที่เชี่ยวชาญ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
ค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียนร่วมหลักสูตรท่านละ 20,000 บาท
คำถามพิจารณาประกอบการคัดเลือก
(ให้ผู้สมัครกรอกลงในช่องที่กำหนดในขั้นตอนการสมัคร ความยาวไม่น้อยกว่า 200 คำ แต่ไม่เกิน 300 คำ หรือประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4)
 • ข้อ 1 : ท่านเคยมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมเชิงสังคมอะไรบ้าง อย่างไร
 • ข้อ 2 : ท่านมีความสนใจ หรือมี Passion ที่จะปฏิรูปหลักนิติธรรมของสังคมในมิติใด อย่างไร
หลักฐานการสมัคร
(ให้ผู้สมัครแนบเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF และภาพถ่ายในรูปแบบ JPEG)
 • ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 • รูปถ่ายบุคคลหน้าตรง ในรูปแบบดิจิทัล ขนาดความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1 MB
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด (หากมี)
เกณฑ์การผ่านหลักสูตร
 • ต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะผ่านหลักสูตร
หมายเหตุ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่ส่งใบสมัครและเอกสารครบถ้วนเท่านั้น โดยการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด