กลุ่มที่ 3 Justice

2560

17 ก.ค. 2560

กลุ่มที่ 3 Justiceทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีก้าวกระโดดด้วยหลักนิติธรรมและ Regulatory Sandbox

กลุ่มที่ 3 Justice

ทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีก้าวกระโดดด้วยหลักนิติธรรมและ Regulatory Sandbox

ประเด็น:  เสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการทางกฎหมายที่เรียกว่า Regulatory Sandbox เพื่อสร้างสนามทดลองด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้ได้คำตอบถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดอย่างเป็นธรรม อาทิ กรณี Uber ในสาขาขนส่ง โดยอย่างน้อยให้มีหลักประกันในการลดความเหลื่อมล้ำของทั้งผู้ให้บริการ (ทั้งรายเดิมและรายใหม่) และผู้ใช้บริการ และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและควบคุมดูแล

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดเสวนา/ประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 2 ครั้ง ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสาขาการขนส่ง โทรคมนาคม และสื่อดิจิตอล รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ  ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ดร.ภูมิ ภูมิรัตน และ Mr. Christopher E. Knight ในหัวข้อ “กฎหมายและการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด” และ “Regulatory Sandbox for Disruptive Technology & Services”

รายงานสรุปผลการดำเนินการกลุ่ม 3 Justics