กลุ่ม 1 Transparency

2560

17 ก.ค. 2560

กลุ่ม 1 Transparencyคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลักนิติธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน

กลุ่ม 1 Transparency

คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลักนิติธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน

ประเด็น: ถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาอย่างรอบด้านจากพื้นที่พัฒนาโครงการที่ศึกษาและปรับใช้แนวพระราชดำริในรัชกาลที่เก้า ได้จนประสบผลสำเร็จ สามารถทำให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนผ่านแนวคิดด้านหลักนิติธรรม โดยจะนำไปทดลองใช้ในการแก้ปัญหาคนกับป่าในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของประเทศไทย เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาทางเลือกที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดเสวนา/ประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 2 ครั้ง ร่วมกับกลุ่มประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงกำไรที่มีบทบาทสร้างการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดน่านและเชียงใหม่ อาทิ มูลนิธิฮักเมืองน่าน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (VDO Conference) ดร.รอยล จิตรดอน และ ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ในหัวข้อ “ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ทับซ้อนและแนวทางการแก้ไข เพื่อการจัดทำข้อเสนอการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาของรัชกาลที่ 9” และ “ที่ดินของรัฐกับที่ดินทำกินของประชาชน: การบริหารจัดการที่ยั่งยืนในพื้นที่ทับซ้อนโดยศึกษาและปรับใช้จากแนวพระราชดำริในรัชกาลที่เก้า”

โดยมีความคืบหน้าดังนี้