กลุ่ม 2 Integrity

2560

17 ก.ค. 2560

กลุ่ม 2 Integrityหนี้ที่เป็นธรรมกับปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย

กลุ่ม 2 Integrity

หนี้ที่เป็นธรรมกับปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย

ประเด็น: ทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างให้เกิดการแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืน โดยสร้างระบบการเข้าถึงสินเชื่อที่เป็นธรรมและการสร้างวินัยและความรับผิดชอบแก่ลูกหนี้ และไม่เพิ่มความเสี่ยงและต้นทุนจากการปล่อยสินเชื่อและการสร้างวัฒนธรรมแห่งการไม่เอารัดเอาเปรียบของเจ้าหนี้ การสร้างระบบดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่หน่วยงานรัฐประสานงานมากขึ้น ทั้งในหน่วยงานทางการเงิน การคลังและหน่วยงานยุติธรรม และการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ และที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการกองทุนชุมชนที่ยั่งยืนเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คนในสังคมมีภูมิคุ้มกัน ไม่ตกเป็นเหยื่อหนี้ที่ไม่เป็นธรรมได้โดยง่าย

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดเสวนา/ประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 2 ครั้ง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา อาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และคุณสฤณี อาชวานันทกุล รวมไปถึงผู้แทนลูกหนี้กลุ่มต่างๆและกองทุนการเงินชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ในหัวข้อ “หนี้ที่เป็นธรรม เราจะทำได้หรือไม่” และ “เรียนรู้วิกฤติหนี้ไม่เป็นธรรมและศึกษากองทุนการเงินชุมชนที่ประสบความสำเร็จ”

โดยมีข้อมูลต่างๆ ดังนี้  
    รายการเปิดปมที่เกี่ยวกับหนี้/เงินกู้นอกระบบ
หนี้นอกระบบ : The EXIT 
https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1823197638010879/
https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1822779668052676/
https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1822358904761419/
https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1821168348213808/
https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1820283778302265/
https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1819821568348486/
https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1819750921688884/
https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1818521091811867/
https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1818443135152996/
https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1818065541857422/
https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1817949708535672/


หนี้นอกระบบ : เปิดปม 
https://www.youtube.com/watch?v=q6SlWmxBTmU
https://www.youtube.com/watch?v=6ftELpayrqE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=c9kAqCkYfKA