ปทุมธานีโมเดลต้านไวรัสโคโรนา 2019

2562

26 มี.ค. 2562

ปทุมธานีโมเดลต้านไวรัสโคโรนา 2019การจัดตั้ง “ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก” ภายใน 10 ชั่วโมง

ปทุมธานีโมเดลต้านไวรัสโคโรนา 2019

การจัดตั้ง “ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก” ภายใน 10 ชั่วโมง

ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย – กระทรวงสาธารณสุข – กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ – กรมพลศึกษา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – สภาสถาปนิก – เครือข่ายจิตอาสา – เครือข่ายด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

ข่าว 3 มิติ “ปทุมธานีโมเดล”


บันทึกเสวนา RoLD Virtual Forum


ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ที่พัฒนาต่อยอดจากแนวคิดปทุมธานีโมเดลเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในช่วงปลายน้ำ

https://youtu.be/nAWg4Wmmrd0

Download