RoLDIN ACTION)

2560

17 ก.ค. 2560

โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action) 

เป็นโครงการนำร่องซึ่งเป็นผลผลิตจากความคิดริเริ่มของกลุ่มเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารใน RoLD Executive Program ผ่านกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนากลุ่มย่อย (Focus group) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาเชิงลึกในประเด็นสังคม/สาขาการพัฒนาที่น่าสนใจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและชุมชนด้วยมุมมองด้านหลักนิติธรรม ทั้งนี้ การทำงานภายใต้โครงการ RoLD in Action นั้นได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะต่อเนื่อง ไม่สิ้นสุดตามระยะเวลาการอบรมในภาควิชาการ แต่เน้นความสำเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงในสังคม (Impact-oriented)

ตารางสรุปกิจกรรม RoLD in Action ดังนี้

ครั้งที่วันที่หัวข้อ
Special  session27 เมษายน 2560การประชุมระดมความคิดเห็นหัวข้อ “กฎหมายและการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด”
RoLD session4 พฤษภาคม 2560เสวนาวิชาการหัวข้อ “หนี้ที่เป็นธรรม เราจะทำได้หรือไม่”
RoLD session11 พฤษภาคม 2560Panel Discussion on “Regulatory Sandbox for Disruptive Technology & Services”
Special session12 พฤษภาคม 2560การดูงานจังหวัดน่านเรื่อง “ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ทับซ้อนและแนวทางแก้ไข เพื่อการจัดทำข้อเสนอการก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาของรัชกาลที่ 9”
RoLD session6 มิถุนายน 2560เสวนาหัวข้อ “ที่ดินของรัฐกับที่ดินทำกินของประชาชน: การบริหารจัดการที่ยั่งยืนในพื้นที่ทับซ้อน”
Field trip8 – 10 มิถุนายน 2560การศึกษาดูงานเรื่อง “ต้นแบบการพัฒนา: คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลักนิติธรรม” ณ บ้านห้วยปลาหลด ต.ด้านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
Special session15 มิถุนายน 2560การอภิปรายหัวข้อ “เรียนรู้วิกฤติหนี้ไม่เป็นธรรมและศึกษากองทุนการเงินชุมชนที่ประสบความสำเร็จ”


สรุปผลการดำเนินโครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action) แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจ ได้แก่
(1) คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลัก   นิติธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน (หลักนิติธรรมกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
(2) หนี้ที่เป็นธรรมกับปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย (หลักนิติธรรมกับการลดความเหลื่อมล้ำ)
(3) ทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีก้าวกระโดดด้วยหลักนิติธรรมและ Regulatory Sandbox (หลักนิติธรรมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
โดยมีประเด็นศึกษาโดยสังเขปและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้