RoLDCOURSES

RoLD 2017

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560 (RoLD 2017)
16 ก.พ. 2560

ครั้งที่ 1/2017 ปฐมนิเทศและการบรรยายหัวข้อ “Introduction to the Rule of Law and Its Pathway to Sustainable Development”

  • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย