RoLDCOURSES

RoLD 2017

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560 (RoLD 2017)
11 พ.ค. 2560

ครั้งที่ 11/2017 RoLD in Action: Panel Discussion on “Regulatory Sandbox for Disruptive Technology & Services”

  • Mr. Christopher E. Knight CEO Everett Knight (Asia Pacific) Pte. Ltd.
  • ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  • ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ล.ต. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้ดำเนินรายการ –ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง