RoLDCOURSES

2562

21 มี.ค. 2562

Session 15-2019

  • คุณสาโรช นักเบศร์ อัยการอาวุโส สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 สำนักงานอัยการสูงสุด
  • คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • คุณวรภัทร แสงแก้ว พยาบาลหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี

ดำเนินรายการ

  • คุณมณฑิรา นาควิเชียรจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ องค์การเพื่อส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ