RoLDCOURSES

RoLD 2019

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2562 (RoLD 2019)
11 ก.ค. 2562

ครั้งที่ 15/2019 ครอบครัว ที่พักพิงอันปลอดภัย

  • คุณสาโรช นักเบศร์ อัยการอาวุโส สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 สำนักงานอัยการสูงสุด
  • คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • คุณวรภัทร แสงแก้ว พยาบาลหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี

ดำเนินรายการ

  • คุณมณฑิรา นาควิเชียร เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ องค์การเพื่อส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ