RoLDCOURSES

RoLD 2018

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2561 (RoLD 2018)
1 มิ.ย. 2561

ครั้งที่ 16/2018 Culture of Lawfulness

  • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  • ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้ง และประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ