RoLDCOURSES

RoLD 2019

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2562 (RoLD 2019)
25 ก.ค. 2562

ครั้งที่ 17/2019 Governance within School: ก่อร่างศึกษาภิบาล หนุนสร้างการมีส่วนร่วม

  • คุณธนิต แคล้วโยธา คุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  • คุณสุภัจจา อังค์สุวรรณ ผู้จัดการโครงการ บริษัท HAND Social Enterprise / ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน
  • คุณอานนท์ บัวภา เจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารออนไลน์ สายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / เจ้าของเพจ Facebook เกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม

ดำเนินรายการ

  • ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง