RoLDCOURSES

2562

21 มี.ค. 2562

Session 17-2019

  • คุณธนิต แคล้วโยธา คุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  • คุณสุภัจจา อังค์สุวรรณ ผู้จัดการโครงการ บริษัท HAND Social Enterprise / ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน
  • คุณอานนท์ บัวภา เจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารออนไลน์ สายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / เจ้าของเพจ Facebook เกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม

ดำเนินรายการ

  • ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง