RoLDCOURSES

RoLD 2018

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2561 (RoLD 2018)
12 ก.พ. 2561

ครั้งที่ 2/2018 Thailand’s Journey on Regulatory Guillotine

  • ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • คุณกิตติ ตั้งจิรมณีศักดา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม และกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
  • คุณปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการ สนง.คกก.กฤษฎีกา