RoLDCOURSES

RoLD 2019

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2562 (RoLD 2019)
25 เม.ย. 2562

ครั้งที่ 7/2019 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก

  • คุณทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก