RoLDCOURSES

RoLD 2018

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร ปี พ.ศ. 2561 (RoLD 2018)
18 มิ.ย. 2561

RoLD 2018 Special Session: การศึกษาดูงานหลักสูตรด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาดูงานหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

10.00 น.         เดินทางถึงทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
10.15 น.         – รับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
                       – เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงสุกรขุน และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
11.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น.         – พร้อมเตรียมรอรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก
                      –  ผู้เข้าอบรมหลักสูตร RoLD Program ร่วมฉายพระรูปกับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา