RoLDCOURSES

2563

21 ก.ย. 2563

The 8th TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development

  • ผู้บรรยาย
  • คุณธนิต แคล้วโยธาคุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  • คุณสุภัจจา อังค์สุวรรณผู้จัดการโครงการ บริษัท HAND Social Enterprise / ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน
  • คุณอานนท์ บัวภาเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารออนไลน์ สายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / เจ้าของเพจ Facebook เกิดมาเป็นเด็กกิจกรรม
  • ดำเนินรายการ
  • ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอยถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง