RoLDLIBRARY

Photo Gallery

23 มี.ค. 2560

RoLD 2017/Session 6 : การเรียนรู้ผ่านบทบาทเสมือนจริงในหัวข้อ Rule of Law and Criminal Justice #2 “กระบวนการยุติธรรม จากมุมมองของกลุ่มเปราะบาง”