RoLDLIBRARY

PDF

25 มี.ค. 2564

RoLD 2020 | Special Lecture #6: นวัตกรรมการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ