วิทยากร

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
  ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • เอกอัครราชทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์
  ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร
  อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและอดีตอัยการสูงสุด
 • ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย
 • ดร. นัทธี จิตสว่าง
  ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ดร.รอยล จิตรดอน
  ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
 • คุณศุภชัย เจียรวนนท์
  ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
 • ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • คุณนิโคลัส บูธ
  ที่ปรึกษาด้านการป้องกันความขัดแย้ง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
 • ดร. โชค บูลกุล
  กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
 • คุณทิชา ณ นคร
  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก
 • ผอ. วิเชียร ทองพุ่ม
  ผู้บริหารทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
 • Mr. Christopher E. Knight
  CEO, Everett Knight (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 • คุณสมชาย หอมลออ
  ที่ปรึกษากฎหมายและอดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์
  ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
 • คุณสุนิตย์ เชรษฐา
  ผู้ก่อตั้ง และ Managing Director สถาบัน Change Fusion
 • คุณอาชว์ วงศ์จินดาเวศย์
  ผู้ก่อตั้ง
 • นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์
  ประธานองค์กรแพทย์สถาบันโรคทรวงอก
 • คุณรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • รศ. ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
  อาจารย์
 • คุณสฤณี อาชวานันทกุล
  กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ปาสาละ จำกัด
 • ดร. สิตา สัมฤทธิ์
  Assistant Director Poverty Eradication and Gender Division
 • ดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
  รองเลขาธิการศาลฎีกา ศาลฎีกา
 • ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล
  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจการเงิน
 • ดร. พิเศษ สอาดเย็น
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณธิปไตร แสละวงศ์
  นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • ดร. คเณศ วังส์ไพจิตร
  เลขาธิการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • คุณชลธิศ ชื่นอุระ
  หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด (TIJ)
 • ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม
  CEO และผู้ให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจนวัตกรรม AccRevo
 • ดร.ภูมิ ภูมิรัตน
  ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ล.ต. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น
 • ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
  รองเลขาธิการ PMDU