วิทยากร

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
  ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
  ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย
 • ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย
 • ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ดร. วิรไท สันติประภพ
  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • คุณมีชัย วีระไวทยะ
  กรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0
 • ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
  ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์
  ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
 • นางสาวนพเก้า สุจริตกุล
  ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร
  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท.
 • นาย สุนิตย์ เชรษฐา
  ผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion
 • นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล
  กรรมการผู้จัดการ
 • นางสาวอลิสา นภาทิวาอำนวย
  ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Socialgiver
 • ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม
  ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
  Team Lead ของ ExpresSo Team ปตท.
 • ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์
  อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณทิชา ณ นคร
  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก
 • ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
  รองเลขานุการศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • คุณธีรดา ศุภะพงษ์
  ผู้แทนองค์กรประจำประเทศไทย ศูนย์ประสานการเสวนาเพื่อมนุษยธรรม
 • ดร.ธานี ชัยวัฒน์
  ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ
  ผู้ก่อตั้ง KARB STUDIO
 • สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์
  ผู้ก่อตั้งบริษัท Toolmorrow
 • ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
 • ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
  คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย