RoLDNETWORK

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (บี)
Buddhipongse Punnakanta

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Former Minister of Digital Economy and Society
Ministry of Digital Economy and Society