RoLDNETWORK

วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย (โอเล่)
Worrawong Atcharawongchai, Ph.D.

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Presiding Judge of the Central Intellectual Property and International Trade Court
Central Intellectual Property and International Trade Court