RoLDNETWORK

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต (หน่อย)
Wirat Uanarumit

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานเศรษฐกิจและวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย