RoLDNETWORK

ชูศักดิ์ จันทร์ปฐมพงศ์ (เสี่ย)
Shusak Janpathompong

ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรบรรยาย และอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Lecturer
Chulalongkorn University