RoLDNETWORK

เบญจรัตน์ เนติโพธิ์ (ลูกแก้ว)
Benjarat Natipodhi

อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา
สำนักงานอัยการสูงสุด