RoLDNETWORK

วิภาวิน พรหมบุญ (ตุ๊ก)
Wipawin Promboon

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

Director, Financial Stability Unit Department
Bank of Thailand