RoLDNETWORK

กาญจนา ภัทรโชค (เจี๊ยบ)
Kanchana Patarachoke

อธิบดีกรมสารสนเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ

Director General Department of Information
Ministry of Foreign Affairs