RoLDNETWORK

อิสดอร์ เรโอด์ (สับปะรด)
Isadore Reaud

ผู้จัดการโรงเรียน
โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ

School Manager
Lycee Francais International de Bangkok