RoLDNETWORK

RoLD Fellows

กฤษฎา บุญชัย (กบ)
Kritsada Boonchai, Ph.D.

เลขาธิการ
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

กมลนัย ชัยเฉนียน (ปม)
Kamolnai Chaixanien

ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Senior Vice President
Thai Beverage Public Company Limited

กนก จุลมนต์ (เมฆ)
Kanok Jullamon, Ph.D.

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฏีกา
สำนักงานศาลยุติธรรม

Judge attached to Bankruptcy Division of the Supreme Court
Office of the Judiciary

กนกวรรณ เมฆโสภาวรรณกุล (หนู)
Kanokwan Meksophawannagul

ผู้อำนวยการ สำนักกลยุทธ์และวิเคราะห์สถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

Director of Financial Institutions Strategy Department
Bank of Thailand

กีรติ แก่นแก้ว (อ๊อบ)
Kerati Kankaew

อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายกิจการ ต่างประเทศ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด

Provincial Chief Public Prosecutor
Executive Director’s Office of International Affairs 3

กิรติพงศ์ แนวมาลี (กี)
Kiratipong Naewmalee, Ph.D.

นักวิชาการ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Research fellow
Thailand Development Research Institute Foundation - TDRI

กิตติ สิงหาปัด (ลี่)
Kitti Singhapat

ผู้ประกาศข่าว รายการข่าว 3 มิติ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

Anchorman
Thai Television Channel 3

กิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา (กิตติ)
Kitti Tangjitmaneesakda

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กฎหมาย เอส ซี จี จำกัด

Director General
SCG Legal Counsel Limited

กอบบุญ ศรีชัย (ตอง)
Kobboon Srichai

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

Senior Vice President Investor Relations and Capital Market Office
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ (เขต)
Korkhet Chantalertluk

ผู้อำนวยการสำนักข่าว
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

News Department Director
Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)

กรชนก รักษาเสรี (เอม)
Kornchanok Raksaseri

รองบรรณาธิการข่าว
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

Deputy News Editor
Bangkok Post newspaper

กาญจนา ภัทรโชค (เจี๊ยบ)
Kanchana Patarachoke

เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
กระทรวงการต่างประเทศ

Ambassador Designate of Thailand
Ministry of Foreign Affairs

ไกรเลิศ เธียรนุกุล (ไห่)
Krailert Thiennukul

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ และจักษุแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กองทัพอากาศ

กัญจนภัคยฐ์ นวลมณี (น้อยหน่อย)
Kanjanaphak Nualmanee

ผู้บริหารด้านบรรษัทสัมพันธ์
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

General Manager Corporate Affairs
CHAROEN POKPHAND GROUP CO.,LTD

เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ (ป๋อ)
Kriengchai Boonpoapichart

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Senior Vice President - Accounting and Finance (Vice)
CP All Public Company Limited

เกรียงไกร เธียรนุกุล (ไก่)
Kriengkrai Thiennukul

รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Vice Chairman
Federation of Thai Industries

กันต์รวี กิตยารักษ์ (แอ๊ม)
Kanravee Kittayarak

ผู้จัดการโครงการ สำนักนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

Project Manager
Thailand Institute of Justice

กลย์วัฒน์ สาขากร (กลย์)
Kollawat Sakhakara, Ph.D.

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

Environmental Official (Senior Professional Level)
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

กรกฤช ลิ้มสมมุติ (อวบ)
Kornkrit Limsommut

ผู้อำนวยการ กองบริหารการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

Director of Health Administration Division Office of the Permanent Secretary
Ministry of Public Health

กุลนิษฐ์ นิติวรางกูร
Kullanit Nitiwarangkul

PhD Researcher
City University of London, United Kingdom

กิตติณัฐ กิจวิกัย (ตั้ม)
Kittinut Kijvikai, Ph.D.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Assistant Dean for Academic Affairs and Culture
Mahidol University Faculty of Medicine Ramathibodi HospitalDepartment of surgery

กิตติภูมิ เนียมหอม (บุ๊ค)
Kittipoom Neamhom

ผู้อำนวยการ สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

Director of International Relation and Policy Coordination
​​​​Thailand Institute of Justice (Public Organization)

กฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ (กฤษณ์)
Krit Chamapisit

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารกรุงไทย

CMO Marketing & Branding
KTB Bank

การดี เลียวไพโรจน์ (อ้อ)
Karndee Leopairote, Ph.D.

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย เอ็มคิวดีซี
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC)

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (ต้อง)
Kaweewut Temphuwapat

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด

Chief Executive Officer
AISCB

กิตติ ประทีปนาฏศิริ (เอ็ดเวิร์ด)
Kiti Pratipnatsiri

ประธานบริษัท
บริษัท เอฟทีวี (ประเทศไทย)

President
FTV(Thailand)Co.,Ltd

กัลยาณี คงสมจิตร (แหม่ม)
Kanlayanee Kongsomjit

ประธานบริษัท
บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

President
TKK Corporation Co.,Ltd.