RoLDNETWORK

RoLD Fellows

คเณศ วังส์ไพจิตร (บิ๊ก)
Kanate Wangpaichitr, Ph.D.(DBA)

ผู้ช่วยเลขาธิการด้านเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Assistant Secretary General, Industrial Promotional Zone and Digital Innovation
Eastern Economic Corridor (EEC)

คมสันต์ แซ่ลี (คมสันต์)
Komsan Saelee

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแฟลช
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

CEO Of Flash Group
Flash Express (Thailand) Co., Ltd.

พี่คมสันต์ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย อาทิ การช่วยเหลือในด้านการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลน และยังจัดตั้งโครงการ Green Logistics ที่เน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าลดมลภาวะทางอากาศ และร่วมมือกับกรมขนส่งทางบก จัดทำหลักสูตร E-Learning ให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

พี่คมสันต์เคยมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ยากลำบาก จึงเห็นคุณค่าของของการเก็บออมเป็นทุนทรัพย์เพื่อนำไปต่อยอดเพื่อการลงทุน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วไป

คิดงาม คงตระกูล ลี (คิดงาม)
Kidngarm Kongtrakul LI

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ศาลฎีกา

Judge in the Research Division of the Supreme Court และ Deputy Secretary of the Committee on Jurisdiction of Courts
The Supreme Court

พี่งามเคยเป็นตัวแทนร่วมประชุมประธานศาลฎีกาอาเซียนเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ที่อินโดนีเซีย ปี 2011 จัดโดย ADB ร่วมบรรยายและทำกิจกรรมในการประชุม “workshop of Sharing Experience on Implementing Environmental Courts in Indonesia, the Philippines and Thailand” ที่อินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างศาล นักกฎหมายและชุมชน (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย) และได้รับเชิญจาก UNEPและAPJA ให้บรรยายประสบการณ์ของศาลไทยในคดีสิ่งแวดล้อม

พี่งามมีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความเสมอภาคในทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมทั้งต่อผู้เสียหายและผู้ต้องหา และการพัฒนาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ต้องเป็นไปโดยง่าย รวดเร็ว (Easy Access to Justice) เสียค่าใช้จ่ายน้อยและเป็นธรรม

คณพร ฮัทชิสัน (แอน)
Kanaporn Hutcheson

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เกรย์เอ็นเจ ยูไนเต็ด จำกัด

Chief Executive Officer
GREYnJ UNITED Co., Ltd.

พี่แอนมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ ที่ผ่านมาพี่แอนได้ดูแลการทำสื่อให้กับ สสส. ในแคมเปญ “ให้เหล้า=แช่ง” “จน-เครียด-กินเหล้า” และ “เมาไม่ขับ” และจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมอีกมากมาย

นอกจากนี้พี่แอนยังเป็นผู้นำ GREYnJUNITED เข้ามาส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการรีเเบรนด์ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “วันสุข” (Wansook)

แคทรีน อมตวิวัฒน์ (เคท)
Katherine Amatavivadhana

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท เฮด วัน ฮันเดรด จำกัด

Co-founder / Head of Creations
HEAD100 CO.,LTD

พี่เคทมีความสนใจ และความสามารถในด้านการสร้างการรับรู้ สร้างแคมเปญ สร้างแบรนด์ ให้กับประเด็นทางสังคมมากมาย เช่น FMCG, ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวิกฤตน้าท่วมไทย Pink Park Project Thai trade SME Aging Population

ด้วยความเชื่อว่า การสื่อสาร และพฤติกรรมของคน จะนำไปสู่วัฒนธรรมของการเคารพกฎหมาย พี่เคทยังมี Passion ในการสร้างแบรนด์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับไปสู่ระดับโลกด้วย พร้อมยังสนับสนุนธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจเล็กๆ ให้มีพื้นที่ในการสร้างการรับรู้ได้ ผ่านการปรับใช้เทคโนโลยี

คมกฤช พิพัฒน์ภานุกูล (ปั้น)
Komkrit Pipatpanukul

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มูฟวี่ พาร์ทเนอร์ จำกัด

Managing Director
Movie Partner Co., Ltd.

พี่ปั้นมีความเชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ ที่ผ่านมาได้ริเริ่มโครงการที่ดูแลกลุ่มคนด้อยโอกาสหลายโครงการ เช่น CSR ให้หนาวนี้…มีแต่รอยยิ้ม มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาว Fight for Breast ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อสู้กับมะเร็งเต้านม เเละสนับสนุนกิจกรรมจังหวัดอีกมากมาย

พี่ปั้นมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กๆต่างจังหวัดโดยเฉพาะปัญหาด้านขาดโอกาสด้านการศึกษาที่นำมาซึ่งประเด็นทางสังคมมากมาย ผลักดันประเด็นที่จะทำให้คนให้ความสนใจในปัญหากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาท้องในวัยเรียน เนื่องจากขาดโอกาสที่จะหาทางเลือกให้กับตนเองได้