RoLDNETWORK

RoLD Fellows

ชูศักดิ์ จันทร์ปฐมพงศ์ (เสี่ย)
Shusak Janpathompong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assistant Professor
Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

ชนกฤดี สันติวราคม (นก)
Chanokrudee Suntivarakom

กรรมการ
บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

Director
Minsen Machinery

พี่นกได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาชุมชน การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลให้กับโรงเรียน การพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านกรมอาชีวะได้ฝึกฝนการใช้เครื่องจักร ทั้งยังบริจาคที่ดินเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุในเขตบางขุนเทียน และมอบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยในช่วงภาวะโควิดที่ผ่านมา 2 ปี พี่นกได้ช่วยเหลือเครื่องช่วยหายใจเครื่องให้ออกซิเจน High Flow เครื่องผลิตโอโซน และกำจัดเชื้อไปในที่โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 50 เครื่อง และเข้าช่วยเหลือชุมชน หมอ และพยาบาล ในช่วง covid ระบาดให้ได้มีความปลอดภัย

พี่นกมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปสังคมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมไทย ผ่านการสนับสนุนพัฒนาวัดร้างให้เป็นสถานที่รอพักละดูแลของคนชรา เพื่อให้คนต่างจังหวัดหรือชนบทเหล่าได้เข้าถึงการดูแล และสามารถลดต้นทุนการก่อสร้างของภาครัฐ

ชนนิกานต์ จิรา (เฟิร์น)
Chonnikarn Jira

ผู้อำนวยการ ทรู ดิจิทัล อะคาเดมี
ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป

Head of True Digital Academy
True Digital Group

พี่เฟิร์นมีความเชื่อว่าการ “การค้นหา” และ “ปรับปรุงพัฒนา” ตัวเอง สามารถทำได้ตลอดชีวิต โดยพี่เฟิร์นได้พบจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต คือ การได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศจึงมุ่งมั่นจะสนับสนุนส่งเสริมให้คนอื่นๆ ในสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้เช่นกัน และตัดสินใจทำงานที่ ทรู ดิจิทัล อะคาเดมี นอกจากนี้พี่เฟิร์นได้ทำงานเพื่อสังคมต่างๆ เช่นโครงการ Stanford Thai Exchange Program (STEP) การวางระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ

พี่เฟิร์นมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลให้บุคลากรและองค์กรไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโลกอนาคตด้วยการ Upskill และ Reskill เกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัล เป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงอยากให้มีการพัฒนาและให้คำปรึกษาแก่ผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคม

เชษฐจินดา ชโลธร (เบ็นซ์)
Chetjinda Chalothorn

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Major Consultant
Tao kae noi Food&Marketing Public company

พี่เบ็นซ์เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารโครงการ BLESS FOR THE BLUE หยุดความเศร้าในหัวใจดวงเล็ก เพื่อรณรงค์ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเอดส์ และลดปัญหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยเน้นที่ให้ความรู้ และหาเงินบริจาคช่วยเด็กกลุ่มด้อยโอกาส พร้อมกันนี้ได้ออกแบบหลักสูตรดนตรีสำหรับเด็กเพื่อให้ได้เรียน ฝึกฝนแสดงความสามารถ เพื่อขึ้นเวทีโชว์ในวันเอดส์โลก

พี่เบ็นซ์มีความสนใจในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมให้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ควรพึงมี ผ่านในรูปแบบของดนตรี โดยมีดนตรีเป็นสื่อกลาง ให้เป็นอีกเครื่องมือนึงในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นนอกจากหลักนิติธรรม

ชัยชนะ มิตรพันธ์ (ชัย)
Chaichana Mitrpant

ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

Executive Director
Electronic Transactions Development Agency

พี่ชัยมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงด้านสารสนเทศ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พี่ชัยมีความมุ่งมั่นที่จะผสานความร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่ายผลักดันการพัฒนาธุรกรรมทางเทคโนโลยี การสนับสนุนการเติบโตของธุรกรรมออนไลน์ และการทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการออนไลน์จากรัฐและเอกชน

ชาคริต อุจะรัตน (คิ้ว)
Chakrit Ucharattana

ผู้บังคับการ​ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา จ.พิษณุโลก
กระทรวงกลาโหม

4th SF.Reg.Commander
Ministry of Defence

พี่คิ้วมีความเชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ผ่านมาพี่คิ้วปฏิบัติงานในหน่วยรบพิเศษมาตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นภารกิจด้านความมั่นคงในมิติที่เกี่ยวกับประชาชนและ สังคม/ชุมชน

นอกจากนี้พี่คิ้วยังมีความมุ่งมั่นที่จะหาแนวทางป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (non traditional treats) ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการค้าอาวุธสงคราม ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปจนถึงปัญหาการก่อการร้าย หรือ กลุ่มแนวคิดรุนแรง/สุดโต่งที่มีแนวโน้มจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ

ชาญ ศรีรัตนสถาวร (ชาญ)
Charn Sriratanasathavorn, Ph.D.

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

Hospital Director
Siriraj Piyamahakarun Hospital

พี่ชาญมีความเชี่ยวชาญด้าน อายุรศาสตร์ หัวใจ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

พี่ชาญมีความสนใจในการพัฒนาความรู้ด้าน Rule of Law and Health Care ให้แก่ประชาชน เพื่อเสริมองค์ความรู้การเข้าถึงการรักษาพยาบาล และสุขภาพอย่างเท่าเทียม

ชญาวดี ชัยอนันต์ (แอน)
Chayawadee Chai-anant, Ph.D.

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
ธนาคารแห่งประเทศไทย

Senior Director
The Bank of Thailand

พี่เเอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาคนโยบานการเงินและการคลัง และมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความทนทานของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของภาคการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ยกระดับการกำกับดูแล ธรรมาภิบาลข้อมูล รวมถึงสร้างกลไกความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยไซเบอร์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ชินาวุธ ชินะประยูร (ชิ)
Chinawut Chinaprayoon, Ph.D.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

Executive Vice President
Digital Economy Promotion Agency (depa)

พี่ชิร่วมก่อตั้งธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (เชิงอาหารและวัฒนธรรม ยานพาหนะท้องถิ่น) เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการ ศึกษาและวิจัยปัญหาสังคม และพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุด

พี่ชิมีความตั้งใจ อยากสร้างความเป็นธรรมทางสังคมในด้านเศรษฐกิจ และการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อทำให้เกิดความเท่าเทียมทางการแข่งขัน และการเข้าถึงโอกาสในการสร้างรายได้ของคนทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม

เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (-)
Cherdchai Nopmaneejumruslers, Ph. D.

รองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศิริราช

Vice Director
Siriraj Hospital

พี่หมอทำโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยให้เกิดกับหน่วยงานต่างๆ ในระบบสุขภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ และเป็นผู้บุกเบิกเครือข่าย Routine to Reseach เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และซึ่งตลอดช่วงการระบาดของโควิด 19 พี่หมอได้ทำงานอย่างหนักมาก

พี่หมอมีความมุ่งมั่นที่จะนำ “Digital Disruption technology” มาประยุกต์ใช้ ในการให้บริการทางการแพทย์ทางไกล ทั้งด้านการวินิจฉัยและการรักษา

เชน กาญจนาปัจจ์ (เชน)
Shane Kanchanapach

ผู้อำนวยการกองคดีปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

Director of the Special Operation Division
Department of Special Investigation (DSI)

พี่เชนเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคดีปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ปฏิบัติการณ์เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ มีประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบคดี “การหายไปของบิลลี่” คดีของนักเคลื่อนไหวชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย

พี่เชนมีความตั้งใจในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพิ่มการกระจายตัวของเทคโนโลยี และการเข้าถึงไปยังพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดี และการเข้าถึงสิทธิของตน นอกจากนี้ยังเพิ่มแนวทางปฏิบัติงานระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกันและหาความจริงให้กับสังคม

ชาญชัย ถนัดค้าตระกูล (กวาง)
Chanchai Tanatkatrakul

ผู้อำนวยการ/ ผู้จัดการสาขาประเทศไทย
A.T. Kearney (Thailand) Co.,Ltd.

Principal / Country Head Thailand
A.T. Kearney (Thailand) Co.,Ltd.

พี่กวางมีความเชี่ยวชาญเรื่อง Business Development, Entrepreneurship, Strategic Planning, Marketing Strategy เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัลในจังหวัดหรือเมืองๆ หนึ่งให้เป็นเมืองนำร่องเมืองอัจฉริยะของไทย พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกและเสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับกรอบการทำงานที่ครบวงจร

พี่กวางมีความสนใจ เกี่ยวกับ การพัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยี ในการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และพัฒนาประเทศในองค์รวมให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย ตอบโจทย์กับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ชาญ วชิรเดช (ชาญ)
Chan Vachiradath, Ph.D.

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง
กรมราชทัณฑ์

Department of Corrections

ที่ผ่านมาพี่ชาญเป็นกำลังหลักของกรมราชทัณฑ์ในการจัดระเบียบเรือนจำทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเพื่อลดปัญหายาเสพติดในเรือนจำหมด และคิดโมเดลทางธุรกิจต่างจนนำไปสู่การตั้งนิคมอุตสาหกรรมให้ผู้ต้องขังทำงานในเรือนจำ

พี่ชาญมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ลดการกระทำผิดซ้ำ และการสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังในการกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ทริป)
Chadchart Sittipunt, Ph.D.

ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Bangkok Governor
Bangkok Metropolitan Administration

ชวลรรค ศิวยาธร (น้อยหน่า)
Chawaluck Sivayathorn

Partner, Capital Market and M&A
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

Partner, Capital Market and M&A
Thanathip & Partners Legal Counsellors Limited

ชลธิช ชื่นอุระ (เอม)
Chontit Chuenurah

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

Director of Office for the Bangkok Rules and Treatment of Offenders
Thailand Institute of Justice