RoLDNETWORK

RoLD Fellows

ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร (โจ)
Narongrit Panigabutr

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
กองพลทหารราบที่ 4

Commander of the 4th Infantry Division
4th Infantry Division

ณรงค์เดช สรุโฆษิต (นิว)
Narongdech Srukhosit, Ph.D

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Lecturer
Chulalongkorn University

ณฤดี คริสธานินทร์ (ปุ้ม)
Narudee Kristhanin

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูเรก้า โกลบอล จำกัด

Chief Executive Officer
Eureka Global Co., Ltd.

พี่ปุ้มมีความเชี่ยวชาญด้าน Brand Strategy & Integrated Marketing โดยใช้กระบวนการ เลโก้ซีเรีสเพลย์

ที่ผ่านมาพี่ปุ้มได้นำเลโก้ซีเรีสเพลย์จัดกระบวนการเพื่อสร้างกลยุทธ์จากการเล่นเลโก้ให้เชื่อโยงกับการแก้ปัญหา และสามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรต่างๆได้

พี่ปุ้มมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เลโก้ซีเรีสเพลย์ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาความสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย ให้ยอมรับวิธีคิดที่แตกต่างและร่วมกันตั้งเป้าหมายสำหรับการลงมือทำสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น

ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย (หลิน)
Natcha Thawesaengskulthai, Ph.D.

รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Vice President for Innovation & New Development
Chulalongkorn University

ณัฐธร เพราะสุนทร (ทอม)
Nathathorn Prousoontorn

กรรมการ กสทช. (ด้านกฎหมาย)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

Director NBTC (Laws)
Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)

ณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ (กุ้ง)
Nattanun Asawalertsak

รองเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Deputy Secretary-General
Office of the Council of State

ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ (ต่อ)
Nattawat Chancharoen

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน
กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก

Director of Directorate of Civil Affairs
Directorate of Civil Affairs, Royal Thai Army

ณัฏฐา โกมลวาทิน (เต๋า)
Nattha Komolvadhin, Ph.D.

บรรณาธิการ / ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

News Reporter
Thai PBS

ณัฐภาณุ นพคุณ (นิ้ง)
Natapanu Nopakun

รองอธิบดี กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ

Deputy Director General,Department of Information
Ministry of Foreign Affairs

ณฐมน ศรีสำราญ (โอ๋)
Nuttamon Srisamran, Ph.D.

จักษุแพทย์
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Doctor
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ (ลูกคิด)
Napat Jatusripitak, Ph.D.

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สยามเมทริกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Founder & CEO
Siametrics Consulting Co., Ltd.

ที่ผ่านมาพี่ลูกคิดออกแบบนโยบายสาธารณะจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based public policy) และมีธุรกิจส่วนตัวที่ช่วยขับเคลื่อน องค์กรด้วยข้อมูล Big Data โครงการลดอุบัติเหตุท้องถนนร่วมกับ iTic และกรมควบคุมโรค

พี่ลูกคิดมี Passion เรื่องความเสมอภาคในมิติหลัก เช่น การศึกษาและวัยเด็กที่มีคุณภาพ การยกระดับการศึกษาแบบมีทิศทางมากขึ้น แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุท้องถนน

ณรงค์ ปรางค์เจริญ (ใหญ่)
Narong Prangcharoen, Ph.D.

คณบดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Dean
College of Music, Mahidol University

พี่ใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้านการประพันธ์เพลงคลาสสิก ได้รับรางวัลศิลปาธรและรางวัลในเวทีโลกมากมาย ล่าสุดได้รับรางวัล The Charles Ives Awards สาขาการประพันธ์เพลง (Charles Ives Fellowship) จาก American Academy of Arts and Letters ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ นับตั้งแต่มีการก่อตั้งองค์กรมา 123 ปี

พี่ใหญ่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมในชุมชนต่างๆ ด้วยโครงการดนตรีบำบัดสำหรับเด็กและผู้สูงวัยเพื่อสุขภาวะที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะนำดนตรีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน

ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ (ณัฐ)
Nathporn Chatusripitak

กรรมการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Member of the National Economic and Social Development Council
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)

ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ (น้อง)
Nadhavathna Krishnamra

เอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กระทรวงการต่างประเทศ

Ambassador of Thailand to the Federal Republic of Germany
Ministry of Foreign Affairs

พี่น้องมีความเชี่ยวชาญด้านพิธีการทูต/ความร่วมมือระหว่างประเทศ เเละมีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาด้านค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน / ร่วมมือกับเอกชนผลักดันเป้าหมาย SDGs

Passion ของพี่น้องคือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของทุกคนในประเทศและให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรและสร้างความเข้าใจกับประชาชน เรื่องการให้ประเทศไทยเป็นที่พักพิงของกลุ่มเปราะบางต่างชาติ/หนีภัยจากความอันตรายต่อชีวิต

ณฐิกา ปิตะนีละบุตร (หวาน)
Natika Pitaneelaboot

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เชียงใหม่ รีทรีท ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

Managing Director
Chiang Mai Retreat Develepment Co., Ltd.

พี่หวานหวานเป็นกลุ่มแนวร่วมจัดตั้งกลุ่ม Clean Air For All ในปี 2562 เป็นกลุ่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในภาคเหนือ โดยมีการดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในช่วงที่ค่า AQI อยู่ในระดับเป็นพิษ และระดมทุนจัดทำเครื่องฟอกอากาศ DIY ให้กับสถานีอนามัย และศูนย์เด็กเล็กในถิ่นทุรกันดารในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมผลักดันให้รัฐออกกฎหมายอากาศสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

พี่หวานหวานมีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษในเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ และเสนอแนวทางแก้ไขโดยการปฏิรูปการทำงานของภาครัฐในการแก้ไขด้านปัญหามลพิษทางอาการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการออกพระราชบัญญัติอากาศบริสุทธิ์

ณรงค์วิทย์ พบพาน (ต้น)
Narongwit Phopphan

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน
สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย

Chief of Southern Border Region Development Strategy Unit (Plan and Policy Analyst Expert level)
Office of the Permanent Secretary for the Interior

พี่ต้นมีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการสาธารณะ ที่ผ่านมาพี่ต้นได้มีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับท้องถิ่น และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

พี่ต้นมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนชายแดนใต้มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาของรัฐให้มากยิ่งขึ้น และตั้งใจที่จะประสานและบูรณาการเครือข่ายการทำงานจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้