RoLDNETWORK

RoLD Fellows

ดวงพร ภู่ผะกา (เอ๋)
Duangporn Pupaka

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Chancellor
Rajabhat Rajanagarindra University

พี่เอ๋ได้ร่วมผลักดันโครง “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

พี่เอ๋มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และการพัฒนาเมืองให้ฉะเชิงเทรา

ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ (สตางค์)
Disalada Disayanon

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Director of Content Development
Kantana Group Public Company Limited

พี่สตางค์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและผลิตสื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ และภาพยนตร์ รวมทั้งมีความถนัดในการทำงานด้านการสื่อสารการตลาด ปัจจุบันพี่สตางค์อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Business Administration ที่ Business School Lausanne สวิตเซอร์แลนด์

โดยส่วนตัวพี่สตางค์มีความสนใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีความปลอดภัยต่อแนวปะการัง และในด้านการทำงานด้านการผลิตสื่อพี่สตางค์มุ่งมั่นที่จะดึงศักยภาพของคนไทยมาสร้างทรัพย์สินที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเพื่อยกระดับวิชาชีพสื่อสารมวลชนของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ดนุชา พิชยนันท์  (อู)
Danucha Pichayanan

เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Secretary-general of the National Economic and Social Development Council
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)

พี่อูมี Passion เรื่องการวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ และ นโยบายการพัฒนา สร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดยเริ่มต้นจากการจบคณะวิศวกรรม มีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้บริหาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) หน่วยงานภารกิจในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาโครงการเกษตรกรกับการผลิตแบบใหม่ (Smart Farmer)

พี่อูมีความตั้งใจอยากแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thailand People Map and Analytics Platform: TPMAP) มาใช้เป็นกลไกเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน

ดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม (ดวง)
Duangporn Thiengwatanatham

อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Former Senior Executive Vice President, Corporate Governance and Regulatory Affairs
PTT Public Company Limited

พี่ดวงเป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน รวมทั้งการบริหารธุรกิจกับกิจกรรมทางสังคม สิ่งแวดล้อม พลังงานและการพัฒนาต่างๆ

ที่ผ่านมาพี่ดวงได้ทำงานด้านการกำหนดแนวทาง กลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมเชิงสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ Green PPT Urban Green, PTT Group School Model ชุมชนยิ้มได้ และล่าสุด คือ โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ซึ่งเป็นหน่วยคัดกรอง และโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) ในช่วงวิกฤตโควิด 19

พี่ดวงมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้าน Conflict of Interest ในองค์กร ปัญหาการคอรัปชั่นเชิงนโยบายและ transaction เพิ่มโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเที่ยม

ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ (น้อย)
Daonoi Suttiniphapunt, Ph.D.

สมาชิกวุฒิสภา

Senator

ดาริณ พันธุศักดิ์ (ดาลิ่ง)
Darin Phanthusak

รองประธานกรรมการ
บริษัท พีทีเอส โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

Vice President
P.T.S. Holding Group; Co., Ltd.

ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ (บิ๊ก)
Dhanant Subhadrabandhu, Ph.D.

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Chief Executive Officer
Thailand Post Company Limited

ดิศปนัดดา ดิศกุล (ดุ๊ก)
Dispanadda Diskul

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

CEO
Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage

ดอน นาครทรรพ (ดอน)
Don Nakornthab, Ph.D.

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
ธนาคารแห่งประเทศไทย

Senior Director, Economic and Policy Department
Bank of Thailand