RoLDNETWORK

RoLD Fellows

ธณัทร์ษริน สุสมาวัตนะกุล (เจน)
Thanattzalin Susamawathanakun

กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาองค์กร
บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด

Managing Director Corporate Development
Superrich Thailand Co., Ltd.

ธนกร วงษ์ปัญญา (เอก)
Tanakorn Wongpanya

บรรณาธิการข่าวไทย
บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด

Local News Editor
THE STANDARD

พี่เอกใช้ความรู้ด้านกฎหมายที่เรียนมาปรับใช้ในการทำงานด้านสื่อมวลชน เพื่อขับเคลื่อนสังคม ด้วยการตีแผ่ปัญหาของสังคมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อาทิ ปัญหาของกระบวนการยุติธรรม นักโทษในเรือนจำ ความเหลื่อมล้ำ การทุจริตคอรัปชั่น sex worker LGBTQ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ประชาชนหลากหลายกลุ่ม ให้มีความรู้เท่าทันสื่อและสังคม รวมถึงเติมเต็มความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ที่อยากทำอาชีพสื่อพร้อมทั้งร่วมให้แง่มุมในฐานะสื่อที่สามารถช่วยขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ

ในฐานะสื่อมวลชนพี่เอกมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“สื่อควรจะเป็นพื้นที่เคลียร์ความขัดแย้ง รับใช้สันติภาพ”

ธนะชัย สุนทรเวช (เมฆ)
Thanachai Sundaravej

ผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาหุ้นส่วนทางสังคมและการมีส่วนร่วม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

Senior Manager, Social Partnership and Public Engagement
Thailand Institute of Justice (Public Organization)

ธนินี สหกิจรุ่งเรือง (ดาว)
Taninee Sahakitrungruang

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assistant Dean for Graduate Affairs
Faculty of Medicine Chulalongkorn University

ที่ผ่านมาพี่หมอดาวทำกิจกรรมเพื่อสังคมในฐานะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย เป็นผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา ผลักดันและยกระดับหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำในอนาคตในการับมือกับความท้าทายทางสุขภาพโลก เป็นที่ปรึกษาโครงการ Teddy Bear Hospital ให้กับนิสิตแพทย์ ทำโครงการให้ความรู้แก่ครอบครัวของเด็กปฐมวัย

พี่หมอดาวมีความสนใจและมุ่งมั่นให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ ปัญหาเรื่องสิทธิและการเข้าถึงในหลายๆ ด้านของผู้ป่วย

ธเนศ จันทร์เจริญ (โอ๋)
Thanet Chanchareon

ผู้อำนวยการอาวุโส
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Senior Vice President
Magnolia Quality Development Corporation (MQDC)

พี่โอ๋มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยพี่โอ๋ได้มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองสำคัญๆ มากมายในสหรัฐอเมริกา เช่น San Francisco, San Jose, Oakland, Berkeley มากว่า 15 ปี

พี่โอ๋มีความมุ่งมั่นที่ทำให้ชุมชนต่างๆ ในเมืองไทยได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเสมอภาค ของผู้คนทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งจากการพัฒนาจากทางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสาธารณูปโภคที่ครบถ้วนและทันสมัย อีกทั้งพัฒนาให้ทุกชุมชนและสังคม เป็นสังคมที่เท่าเทียมกันและลดช่องว่างต่างๆ ในสังคม นำไปสู่คุณภาพชีวิตในแต่ละวันที่ดีขึ้น และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุด

ธนิสรา เรืองเดช (กุ๊งกิ๊ง)
Thanisara Ruangdej

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พันช์อัพ เวิล์ด จำกัด

Chief Executive Officer
Punch Up World Co, Ltd.

พี่กุ๊งกิ๊ง มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารข้อมูล ด้วยเทคนิคที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ จึงก่อตั้งสตูดิโอ Punch Up ขึ้นมา เพื่อนำเสนอประเด็นสังคมต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียม ขณะเดียวกันก็ร่วมกับภาคีต่างๆ ขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ทั้งในเชิงนโยบายและการผลิตงานเพื่อการสื่อสาร พี่กุ๊งกิ๊งเคยเป็นหนึ่งในคณะทำงานของคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อออกแบบการเลือกตั้งที่โปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

พี่กุ๊งกิ๊ง มีความหวังและความมุ่งมั่นให้เกิดความเสมอภาคในสังคม โดยอยากนำข้อมูลในแต่ละด้านที่มีประโยชน์ต่อสังคมมาเปิดเผยและทำให้เข้าใจง่ายที่สุด และตั้งใจที่จะสร้างระบบเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการที่มีความโปร่งใส ให้ทุกคนติดตามและตรวจสอบได้

ธีรเดช ทังสุบุตร (ยอด)
Teeradetch Tungsubutra, Ph.D.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฤทธา จำกัด

Chief Executive Officer
RITTA Co., Ltd.

ธเนศ วรศรัณย์ (เนศ)
Thanate Vorasaran

ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ธานี ชัยวัฒน์ (ธานี)
Thanee Chaiwat, Ph.D.

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director
Center for Behavioral and Experimental Economics

ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ (อุ๋ม)
Thanikan Pornpongsaroj

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต
พรรคพลังประชารัฐ

Member of the House of Representatives
Palang Pracharath Party

ธันวา เลาหศิริวงศ์ (ไก่)
Thanwa Laohasiriwong

กรรมการธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Independent Director
Krungthai Bank PCL.

ธัชชัย ปิตะนีละบุตร (หวาน)
Thatchai Pitaneelaboot,Ph.D.

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Assistant Commissioner GeneraI
Royal Thai Potice

ธวัชชัย พิทยโสภณ (ชัย)
Thawatchai Pittayasophon

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัท
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Director, Corporate Monitoring Department
Office of the Securities and Exchange Commission

ธีรดา ศุภะพงษ์ (แจน)
Theerada Suphaphong

ผู้แทนองค์กรประจำประเทศไทย
ศูนย์ประสานการเสวนาเพื่อมนุษยธรรม

Country Representative
Centre for Humanitarian Dialogue

ธิดา แก้วบุตตา (ไนล์)
Thida Keawbootta

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Managing Director
Srisawad Corporation Public Company Limited

ธิษณา ธิติศักดิ์สกุล (ดิว)
Thisana Thitisakdiskul

กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด

Chief Executive Officer & Co-founder
Noburo Platform Co., Ltd.

ธร ปีติดล (ธร)
Thorn Pitidol, Ph.D.

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Lecturer
Faculty of Economics, Thammasat University

ธิปไตร แสละวงศ์ (ใหม่)
Tippatrai Saelawong

นักวิจัยอาวุโส
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Senior Researcher
Thailand Development Researcher Institute (TDRI)