RoLDNETWORK

RoLD Fellows

นารี ตัณฑเสถียร (เปี้ยก)
Naree Tantasathien

อัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด

Attorney General
Office of Attorney General

นิทัสมัย รัญเสวะ (ต้อม)
Nitasmai Ransaeva

ผู้อำนวยการโครงการ USAID Enhance
Tetra Tech

USAID Enhance Chief of Party
Tetra Tech

ที่ผ่านมาพี่ต้อมได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในฐานะผู้จัดทำโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ IRC Thailand ด้านสุขภาพ กฎหมาย การคุ้มครอง และการคุ้มครองและการเสริมอำนาจและการดำรงชีวิตของสตรี ทั้งยังจัดฝึกอบรมทักษะทางธุรกิจสำหรับผู้พลัดถิ่น เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและมีคุณค่า

พี่ต้อมมีความสนใจในสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียม และมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนการเกิดนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงนโยบายสาธารณะและบริการ เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ (ปืน)
Narit Therdsteerasukdi

รองเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Deputy Secretary General, Board of Investment
Office of the Board of Investment, The Prime Minister's Office (BOI)

นพพล เตชะพันธ์งาม
Nophol Techaphangam

ผู้ก่อตั้งและ CEO
บริษัท เซอร์คิวลาร์ริตี จำกัด (nornnorn)

Founder & CEO
nornnorn (Circularity Co., Ltd.)

เนติธร ประดิษฐ์สาร (เมา)
Nethithorn Praditsarn, Ph.D

ผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหาร/รองกรรมการผู้จัดการด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

Executive Asistant to CEO / Vice President Sustainability and Communications
Charoen Pokphand, Group Co.,Ltd

นิจ ตันติศิรินทร์ (นิจ)
Assistant Professor Nij Tontisirin, Ph.D.

ประธานสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Head of Urban Planning Program, Faculty of Architecture and Planning,
Thammasat University

นิรุฒ มณีพันธ์ (รุฒ)
Niruj Maneepun

ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย

Governor of the State Railway of Thailand
State Railway of Thailand

นพดล ปิ่นสุภา (ต่าย)
Noppadol Pinsupa

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

President
IRPC Public Company Limited

นพเก้า สุจริตกุล (เต๋า)
Noppakao Sucharitakul

ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Exeutive Vice President , Head of Corporate Communications & Social Development Group
Stock Exchange of Thailand (SET)

นภนันท์ จันทราชโลธร (อ๋อง)
Noppanan Jantarachlotorn

นักกฎหมายกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Krisdika Counsel
Office of the Council of State

นพพล ชูกลิ่น (ตั้ม)
Noppol Chuklin, Ph.D.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
RBS กรุ๊ป / บริษัท รีเทล โซลูชั่นส์ จำกัด

CEO
RBS Group / Retail Business Solution Co., Ltd.

นุสรา บัญญัติปิยพจน์ (นุช)
Nusara Banyatpiyaphod

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

President & Chief Executive Office
Ocean Life Insurance Public Company Limited

นิภพล สุขนิยม (ตี๋)
Nippol Sukniyom

กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 8

ผู้กำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 8
Investigation Division 8

พี่ตี๋มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสามารถปิดคดีสำคัญมาแล้วมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีมิจฉาชีพออนไลน์ นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจ พี่ตี๋ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิบ้านพระพรทำโครงการ “เยาวชนเข้มแข็งด้วยแมลงชุมชน” ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

พี่ตี๋มีสนใจการให้ความรู้ด้านกฎหมายและขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน และมีความมุ่งมั่นการสร้างความรับรู้ภัยของอาชญากรรมไซเบอร์ในทุกมิติ ซึ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยได้จัดทำ website www.ฉลาดโอน.com และ “คู่มือ” ช่วยเหลือประชาชนสำหรับใช้ระวังภัยกลโกงในสื่อ/สังคมออนไลน์

นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร (เบ้)
Nirat Phongsittithaworn

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย

Chiang Mai Governor
Ministry of interior

พี่เบ้เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาพี่เบ้ได้มีนโยบายและทำกิจกรรมทางสังคมมากมายทั้งในด้านการช่วยเหลือเด็กและผู้ยากไร้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณะ การออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ คอยบริการประชาชนตามอำเภอและในพื้นที่ต่างๆ โดยให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนตามหลัก “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

พี่เบ้มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐ ได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนทุกกลุ่ม โดยการปลูกฝังค่านิยม การสร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน

นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ (ปั๋ม)
Nareeluc Pairchaiyapoom

ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

Director of International Human Rights Divistion
Rights and Liberties Protection Department, Ministry of Justice

พี่ปั๋มมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่ผ่านมาพี่ปั๋มมีส่วนช่วยผลักดันให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ และจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในชุมชน

พี่ปั๋มมีความสนใจในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเชื่อมโยงกับมิติสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมในสังคม โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงความยุติธรรม (Access to Justice) ตั้งแต่กระบวนการ ในชั้นก่อน ระหว่าง และหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (เคน)
Nakarin Wanakijpaibul

กรรมการผู้จัดการ และบรรณาธิการบริหาร
บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด

CEO & Editor in Chief
The Standard

พี่เคนมีความสนใจ ด้านสื่อสารมวลชน ชอบการเล่าเรื่อง การขับเคลื่อนโดยใช้สื่อออนไลน์ เป็นนัก Broadcaster ซึ่งสามารถเป็นเชื่อมจึดเชื่อมกับคนรุ่นใหม่ได้

พี่เคนมีความมุ่งมั่น อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม โดยการใช้สื่อเป็นเครื่องมือ ผ่านการสัมภาษณ์จากหลากหลายสาขา เช่นนักธุรกิจ ผู้นำสังคม และผู้บริหารจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับคนในสังคมอย่างทั่วถึงและตรงไปตรงมา

น้ำแท้ มีบุญสล้าง (น้ำ)
Namtaee Meeboonsalang, Ph.D.

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนเเละการดำเนินคดี
สำนักงานอัยการสูงสุด

Director of Research Institute for Developing Investigation and Prosecution
Office of the Attorney General

พี่น้ำแท้มีความสนใจด้านหลักปรัชญากฎหมายสากล และระบบการสอบสวนคดีอาญาตามมาตรฐานสากล เพื่อผลักดันเรื่องความเป็นธรรม ของระบบอัยการอย่างเป็นธรรม และปฏิรูปกระบวนกระบวนการยุติธรรม การสืบสวน ของระบบอัยการประเทศไทย ช่วยคนบริสุทธิ์ให้ได้รับการพิจารณาอีกครั้ง และให้พ้นโทษ

นิเวศน์ อาภาวศิน (เวศน์)
Niwate Arpawasin

รองผู้บัญชาการ
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Deputy Commissioner
Cyber Crime Investigation Bureau, Royal Thai Police

พี่เวศน์มีความเชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity และ Cybercrime ที่ผ่านมาพี่นิเวศน์ได้เป็นวิทยากรเเละผู้ฝึกอบรมในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศกับความมั่นคงของชาติ การสืบสวนคดีการพนันออนไลน์ เเละร่วมให้ความรู้กับประชาชนเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

พี่เวศน์มีความุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการดำเนินคดีกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนางานด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่

นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ (นพ)
Nopasin Poolsawat

รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Deputy Commissioner, Metropotitan Potice Bureau
Royal Thai Police

พี่นพมีความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน จนนักข่าวสายอาชญากรรมให้ฉายาว่า “นักสืบระดับมือพระกาฬ”

ที่ผ่านมาพี่นพได้ปิดคดีสำคัญซึ่งอยู่ในความสนใจของสังคม อาทิ คดีปล้นร้านทอง จ.ลพบุรี คดี ไอซ์ หีบเหล็ก คดีน้องชมพู่ คดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวในโครงการ Phuket Sandbox

นอกจากนี้พี่นพเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของตำรวจในช่วงการแพร่ระบาดของคิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

นันทริกา ชันซื่อ (หนิ่ง)
Nantarika Chansue

ประธาน
มูลนิธิเอิร์ธอะเจนด้า

President
Earth Agenda Foundation

พี่หมอหนิ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาสัตว์น้ำ และได้ใช้ความรู้ความสามารถทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการเป็นผู้บริหารองค์กรการกุศล เช่น ประธานมูลนิธิเอิร์ธ อะเจนด้า และอุปนายกสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พี่หมอหนิ่งได้รับฉายาว่าเป็น “นางฟ้าของสัตว์น้ำ” จากการรักษาที่เกิดขึ้นได้ด้วย “พลังใจ”เช่นรักษาและดูแล “มาเรียม” พะยูนที่ป่วย+ตายด้วยขยะพลาสติกในทะเล การรักษา “ออมสิน” เต่ากินเหรียญที่นักท่องเที่ยวโยนลงไปในบ่อ การรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติอย่างถูกต้องตามหลักสายพันธุ์ การเก็บตัวอย่างพิษของปลากระเบนราหูเจ้าพระยาเพื่อการศึกษา โดยพี่หมอหนิ่งมีความสนใจในทุกประเด็นที่สัตว์ไม่ได้รับความยุติธรรม

นภสร ประนิช (ปุ๊ย)
Napasorn Pranich

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด

Chief Executive Officer
Sparsha Beauty & Slim Co., Ltd.

พี่ปุ๊ยมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการสุขภาพ ความงาม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ผ่านมาพี่ปุ๊ยได้จัดกิจกรรม CSR มากมายในนามสปาชา กรุ๊ป เพื่อระดมเงินทุนสนับสนุนการกุศล และเป็นผู้จุดประกายให้นักแสดง นางแบบ นักร้อง พิธีกร ในวงการบันเทิง และผู้มีชื่อเสียงในสังคมร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

พี่ปุ๊ยมีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนที่มีต้นทุนในชีวิตน้อยได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และเติบโตด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีคุณภาพ

นันทวุฒิ สุวรรณละออง (เอก)
Nunthavut Suwanlaong

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Deputy Commissioner, Provincial Police Region 2
Royal Thai Police

พี่เอกมีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม โดยที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา พี่เอกได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการ Smart Police เพื่อการดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

พี่เอกมีความสนใจที่จะปฏิรูปด้าน “กระบวนการยุติธรรม” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างความธรรมในสังคมให้ได้มากที่สุด โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชานำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะหน้าที่ของตำรวจถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการยุติธรรม