RoLDNETWORK

RoLD Fellows

ปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์ (แอม)
Piyapohn Pisitpit

อัยการผู้เชี่ยวชาญ
สำนักงานอัยการสูงสุด

พี่แอมมีความเชี่ยวชาญ เรื่องคดีเยาวชนและครอบครัว กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส และการฟื้นฟูเด็ดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยทำงานคดีของสำนักงานอัยการ โดยเฉพาะงานของสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้สามารถขยายความคุ้มครองไปถึงกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้

พี่แอมมีความสนใจ เรื่องการลดความเหลือมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน

ปริชญ์ รังสิมานนท์ (บิ๊ก)
Parith Rungsimanond

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด

Partner
Looloo Technology Company Limited

พี่บิ๊ก มีความเชี่ยวชาญด้าน Deep Technology โดยเฉพาะด้าน Artificial Intelligence,อMachine Learning และ Data Science ที่ผ่านมาพี่บิ๊กได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย เช่น การหารายได้และระดมทุนเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน การระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียมาได้กว่า 40 ล้านบาท จนกระทั่งได้เป็นข่าวบน CNBC ในช่วงนั้น ทำงานเพื่อสังคมผ่าน Thai Young Philanthropist Network และเทใจ.com และก่อตั้งบริษัทเพื่อสังคมที่ชื่อว่า แคร์เนชั่น (www.care-nation.com) จำหน่ายพวงหรีดกระดาษที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ให้อาชีพชุมชน และหาเงินบริจาคให้มูลนิธิต่างๆเช่นสภากาชาดไทย ศิริราชมูลนิธิ Unicef ฯลฯ จนวันนี้แคร์เนชั่นได้บริจาคอย่างโปร่งใสไปแล้วกว่า 14.7 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 66)

พี่บิ๊กมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในด้านการศึกษาและสุขภาพ และมีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยี deep-tech เข้ามาช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางและเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ปัญหาสังคม

ปณต แสงทับทิม (บอย)
Panot Sangtubtim

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

Director, Office of Management
Thailand Institute of Justice (TIJ)

ปารัช รัตนไชยพันธ์ (ปั๊ด)
Paraj Ratanajaipan

รองเลขานุการกองทัพเรือ
สำนักงานเลขานุการ กองทัพเรือ

Deputy Secretary Naval Secretariate
Naval Secretariate Office, Royal Thai Navy

ปารีณา ศรีวนิชย์ (เตย)
Pareena Srivanit, Ph.D.

คณบดี
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dean, Faculty of Law
Chulalongkorn University

ปริทัศน์ บุนนาค (พูน)
Paritad Bunnag

เสนาธิการ กองพลรบพิเศษที่ 1
กองบัญชาการกองทัพบก

Secretary General - 1st Special Forces Division
Royal Thai Army Headquarters, Royal Thai Army

ปิยะ สมานคติวัฒน์ (เอ๋)
Piya Samankatiwat,MD.

รองศาสตราจารย์ และรองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Associate Professor and Deputy Chief of Surgery
Faculty of Medecine, Ramathibodi Hospital

ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข (ชาย)
Piyadit Atsavasirisuk

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

Managing Director
The Civil Engineering Co.,Ltd.

ปิยะมินทร์ ถนัดอักษร (กริช)
Piyamin Thanutaksorn

รองผู้อำนวยการกองกลาง กรมข่าวทหารเรือ
กองบัญชาการกองทัพเรือ

Deputy-Director Center Affairs Division , Naval Intelligence Department
Royal Thai Navy Headquarters

ปิยธิดา เจิมหรรษา (เติ้ล)
Piyatida Jermhansa

อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักงานอัยการสูงสุด

Special Expert Public Prosecutor
Office of the Attorney General

ปาริชาต มั่นสกุล (ปลา)
Parichart Munsgool, Ph.D.

ผู้อำนวยการประจำสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

Head of Legal and Head of Sustainability
Carabao Tawandang Co., Ltd.

ปรเมศวร์ มินศิริ (เอ๋อ)
Poramate Minsiri

กรรมการผู้จัดการ
Bundit Center Co.,Ltd.

Managing Director
Bundit Center Co.,Ltd.

ประวิทย์ ชินประเสริฐ (วิทย์)
Pravit Chinprasert

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทวา เอสเตท จำกัด

Managing Director
Deva Estate Co.,Ltd.

ปริมญดา ดวงรัตน์ (เต๋า)
Primyadar Duangrat, Ph.D.

ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด

Partner
Baker & Mckenzie Limited Thailand

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ (ปริญญ์)
Prinn Panitchpakdi

รองหัวหน้าพรรค
พรรคประชาธิปัตย์

Deputy Leader
Democrat Party of Thailand

ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ (หนุ่ม)
Piyawat Sivaraks

เลขาธิการ
สำนักงาน ก.พ.

Secretary Genetal
Office of the Civil Service Commission

ปกรณ์ นิลประพันธ์ (เล็ก)
Pakorn Nilprapunt

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Secretary-General of the Council of State
Office of the Council of State

พี่เล็กมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ปี 60 เเละเขียนบทความด้านกฎหมายผ่านสื่อมวลชนด้วยภาษาเข้าใจง่ายชวนติดตาม รวมทั้งบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายกับการพัฒนา Trust in Government

พี่เล็กมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการศึกษาและกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม เพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัยและเป็นธรรมตามหลักกฎหมาย

ปฐมา จันทรักษ์ (เจี๊ยบ)
Patama Chantaruck

รองประธานกลุ่มอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

Vice President for Indochaina Expansion & Managing Director
IBM Thailnad Company Limited

พี่เจี๊ยบได้เข้าร่วมสนับสนุนระบบจองวัคซีนโควิด-19 และระบบดูแลศูนย์ฉีดวัคซีน 25 แห่ง นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าสนับสนุนการขายพันธบัตรรัฐบาลของธนาคารแห่งประเทศไทย พัฒนาแพลตฟอร์ม “TradeLens” ของกรมศุลกากร เเละนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการวางแผนรักษามะเร็งเเละวัณโรค รวมทั้งพัฒนาแดชบอร์ดและแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

พี่เจี๊ยบมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนด้านไอทีให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นในยุคใหม่ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ปิยพล วุฒิวร (ซอนนี่)
Piyaphol Vudhivorn

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท เอ็นสแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด

Chief Financial Officer
N-Squared Ecommerce Company Limited

พี่ซอนนี่มีประสบการณ์ทำงานและความเชี่ยวชาญด้าน วิศวกรอุตสาหกรรม วาณิชธนกิจ เทคโนโลยีทางการเงิน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง N-Squared Ecommerce ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าบน Shopee Lazada และ JD Central ให้กับสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 60 แบรนด์ โดยดำเนินการใน 4 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์) ผลงานด้านการช่วยเหลือสังคมที่สำคัญ คือ การเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยผู้ต้องขังแบรนด์ “วันสุข” ใน Shopee Lazada ซึ่งขณะนี้มียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พี่ซอนนี่มีความตั้งใจและมุ่งมั่น (Passions) ที่จะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีไปขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมการธนาคารและกระบวนการต่างๆ ในระบบเงินกู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเป็นธรรมในสังคม

ปิยะวัฒน์ สุภาพงศ์ภัค (อาร์ท)
Piyawat Supapongpak

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

พี่อาร์ทมีความเชี่ยวชาญการบริหารการตลาด และได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมายเช่น นำกลุ่มทำกิจกรรมกับ “มูลนิธิบ้านพระพร” บ้านแห่งโอกาส ที่ช่วยดูแลผู้พ้นโทษ-เยาวชนผู้ก้าวพลาด และเป็นผู้ให้ความรู้ ตั้งแต่การจัดสรรพื้นที่การเพาะเลี้ยง การหาช่องทาง ในการสร้างรายได้ การนามาแปรรูปอาหารเพื่อสร้างรายได้

พี่อาร์ทมีความสนใจและมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกใหม่ การสร้างความเข้มแข้งของชุมชนท้องถิ่น การสร้างระบบการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อพาประเทศชาติฝ่าพ้นวิกฤติ การสร้างธรรมาภิบาลในระบบการเมืองการปกครอง สิทธิ์บัตรคนจน และการสร้างระบบการสื่อสารที่ผสานการพัฒนาทุกเรื่องให้เข้าด้วยกัน

ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช (หนู)
Prapaporn Tivayanond Mongkhonvanit, Ph.D.

คณบดี
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dean
School of Global Studies, Thammasat University

ที่ผ่านมาพี่หนูได้ทำโครงการ ดอกแก้วกัลยา ซึ่งเป็นโครงการจัดฝึกอบรมให้คนพิการในการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาและสนับสนุนให้คนพิการมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว จัดตั้ง SDG Lab เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ดำเนินการโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

พี่หนูมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการศึกษาให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริงในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และยกระดับด้านสวัสดิการทางสังคมอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ อันจะนำไปสู่สังคมที่เป็นธรรม

ประราลี รัตน์ประสาทพร  (ปุ้ม)
Praralee Ratanaprasartporn

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Digital Solutions
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Senior Executive Vice President Group Head Digital Solutions Group
Krung Thai Bank Public Company Limited

พี่ปุ้มมีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนา ขับเคลื่อนระบบสนับสนุนของภาครัฐ ผ่านเทคโนโลยี fintech ที่ผ่านมาพี่ปุ้มได้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญของภาครัฐ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง

พี่ปุ้มมีความสนใจเรื่องกระบวนการที่โปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีนโยบายเพื่อเยียวยาประชาชนทุกคนจากผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง เเละช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมไทย

ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ (แอน)
Pabhawan Suttiprasit

ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Associate Judge
The Central Intellectual Property and International Trade Court

ปานรวี มีทรัพย์ (เพนนี)
Panrawee Meesupya

Founder and CEO
Prowess Strategic Advisory

พี่เพนนีมีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย การออกแบบและจัดทำนโยบายสาธารณะ ที่ผ่านมาพี่เพนนีได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการเป็นผู้จัดการนโยบายการจัดการขยะพลาสติก ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature International : WWF) โดยปัจจุบันพี่เพนนีสนใจที่จะเชื่อมโยงสู่การนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้เพื่อลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในสังคม

พี่เพนนีมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริมผู้พ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการหารายได้ในรูปแบบใหม่ผ่านเครื่องมือทางดิจิทัล เพื่อการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน