RoLDNETWORK

RoLD Fellows

ปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์ (แอม)
Piyapohn Pisitpit

อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด

Provincial Chief Public Prosecutor
Office of the Attorney General

ปริชญ์ รังสิมานนท์ (บิ๊ก)
Parith Rungsimanond

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด

Partner
Looloo Technology Company Limited

ปณต แสงทับทิม (บอย)
Panot Sangtubtim

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

Director, Office of Management
Thailand Institute of Justice (TIJ)

ปารัช รัตนไชยพันธ์ (ปั๊ด)
Paraj Ratanajaipan

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการ กองทัพเรือ

Director, Public Relations Division
์Naval Secretariate Office, Royal Thai Navy

ปารีณา ศรีวนิชย์ (เตย)
Pareena Srivanit, Ph.D.

คณบดี
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dean, Faculty of Law
Chulalongkorn University

ปริทัศน์ บุนนาค (พูน)
Paritad Bunnag

เสนาธิการกองพลรบพิเศษที่ 1
กองบัญชาการกองทัพบก

Royal Thai Army

ปิยะ สมานคติวัฒน์ (เอ๋)
Piya Samankatiwat,MD.

รองศาสตราจารย์ และรองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Associate Professor and Deputy Chief of Surgery
Faculty of Medecine, Ramathibodi Hospital

ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข (ชาย)
Piyadit Atsavasirisuk

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริง จำกัด

Managing Director
The Civil Engineering Co.,Ltd.

ปิยะมินทร์ ถนัดอักษร (กริช)
Piyamin Thanutaksorn

รองผู้อำนวยการกองกลาง กรมข่าวทหารเรือ

กองบัญชาการกองทัพเรือ

ปิยธิดา เจิมหรรษา (เติ้ล)
Piyatida Jermhansa

อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักงานอัยการสูงสุด

Special Expert Public Prosecutor
Office of the Attorney General

ปาริชาต มั่นสกุล (ปลา)
Parichart Munsgool, Ph.D.

ผู้อำนวยการประจำสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

ปรเมศวร์ มินศิริ (เอ๋อ)
Poramate Minsiri

กรรมการผู้จัดการ
Bundit Center Co.,Ltd.

Managing Director
Bundit Center Co.,Ltd.

ประวิทย์ ชินประเสริฐ (วิทย์)
Pravit Chinprasert

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทวา เอสเตท จำกัด

Managing Director
Deva Estate Co.,Ltd.

ปริมญดา ดวงรัตน์ (เต๋า)
Primyadar Duangrat, Ph.D.

ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด

Partner
Baker & Mckenzie Limited Thailand

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ (ปริญญ์)
Prinn Panitchpakdi

รองหัวหน้าพรรค
พรรคประชาธิปัตย์

Deputy Leader
Democrat Party of Thailand

ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ (หนุ่ม)
Piyawat Sivaraks

เลขาธิการ
สำนักงาน ก.พ.

Secretary Genetal
Office of the Civil Service Commission

ปกรณ์ นิลประพันธ์ (เล็ก)
Pakorn Nilprapunt

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Secretary-General of the Council of State
Office of the Council of State

ปฐมา จันทรักษ์ (เจี๊ยบ)
Patama Chantaruck

รองประธานกลุ่มอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

Vice President for Indochaina Expansion & Managing Director
IBM Thailnad Company Limited

ปิยพล วุฒิวร (ซอนนี่)
Piyaphol Vudhivorn

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท เอ็นสแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด

Chief Financial Officer
N-Squared Ecommerce Company Limited

ปิยะวัฒน์ สุภาพงศ์ภัค (อาร์ท)
Piyawat Supapongpak

ผู้จัดการ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

Manager-Government & Large Corperate RelationShip Management
Thailand Management Association

ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช (หนู)
Prapaporn Tivayanond Mongkhonvanit, Ph.D.

คณบดี
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dean
School of Global Studies, Thammasat University

ประราลี รัตน์ประสาทพร  (ปุ้ม)
Praralee Ratanaprasartporn

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Digital Solutions
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Senior Executive Vice President Group Head Digital Solutions Group
Krung Thai Bank Public Company Limited

ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ (แอน)
Pabhawan Suttiprasit

ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Associate Judge
The Central Intellectual Property and International Trade Court