RoLDNETWORK

RoLD Fellows

พิเศษ วีรังคบุตร (เจ็ท)
Pisate Virangkabutra

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ G-Lab วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Director
G-Lab at Thammasat University School of Global Studies

พริษฐ์ วัชรสินธุ (ไอติม)
Parit Wacharasindhu

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด

Chief Executive Officer
Education Technology Limited Company

ไพบูลย์ นลินทรางกูร (ทอม)
Paiboon Nalinthrangkurn

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด

Chief Executive Officer
Tisco Securities Co., Ltd.

พณชิต กิตติปัญญางาม (ก้อง)
Panachit Kittipanya-ngam, Ph.D.

CEO/Co-Founder ZTRUS
ZTRUS

พัชรินทร์ ลินพิศาล (แตน)
Patcharin Linpisal

ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

Section Manager, Government Relations Department
Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.

พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล (หยก)
Peerapat Chokesuwattanaskul, Ph.D.

อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Lecturer
Chulalongkorn University

เพรียบพร้อม เมฆิยานนท์ (โอ๋)
Peabprom Mekhiyanont

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

Deputy Superintendent Thailand Internet Crime against Children, The Royal Thai Police

เพียงพนอ บุญกล่ำ (แม้ว)
Peangpanor Boonklum

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

SEVP/Group General Counsel, Office of General Counsel
PTT Public Company Limited

พีรานันท์ ปัญญาวรานันท์ (อ้อม)
Peeranun Panyavaranant

ผู้จัดการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
สถาบันคีนันเอชัย

CSR & Community Partnership Manager
Kenan Institute Asia

พิมพรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย (มายด์)
Phimphan Isaranuwatchai

ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท P & W Service, Ltd.

Chief Operating Officer
P & W Service Ltd.

พงษ์ธร ธัญญสิริ (ตู่)
Phongthon Thanyasiri,Ph.D.

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม

Director General ,Office of Justice Affairs
Office of Justice Affairs

พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม (เกตุ)
Pichawadee Kittipanya-Ngam, Ph.D.

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Lecturer
Thammasat University

พิมพ์ชนก วอนขอพร (แนน)
Pimchanok Vonkorpon

เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

พรเพิ่ม ศรีสวัสดิ์ (เพิ่ม)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านบรรษัทสัมพันธ์
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

Senior Vice President-Corporate Affairs
Charoen Pokphand Foods PCL.

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (น้ำหวาน)
Pimpan Diskul na Ayudhaya

ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

Project Consultant
Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (พงศ์)
Pipatpong Israsena

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

President
Doi Kham Food Products Co,Ltd

แพร ภิรมย์ (แพร)
Prae Piromya

GM, Planning & Operation
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

GM, Planning & Operation
Central Group

พิรงรอง รามสูต (ขวัญ)
Pirongrong Ramasoota, Ph.D.

ศาสตราจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Professor
Chulalongkorn University

พรพจน์ เพ็ญพาส (โท)
Pornpoth Penpas

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

Director General, Department of Public Works and Town & Country Planning
Ministry of Interior

พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล (แมรี่)
Pimrapaat Dusadeeisariyakul, Ph.D.

ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ ประเทศไทย

Programme Manager
Friedrich Naumaan Foundation For Freedom (Thailand)

พร้อม สิริสันต์ (พร้อม)
Prom Sirisant

Board Member and Director
American Express

พิเศษ สอาดเย็น (โดม)
Phiset Sa-ardyen, Ph.D.

ผู้อำนวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

Executive Director
Thailand Institute of Justice

พรทิพย์ เหลืองกำธร (เจี๊ยบ)
Pornthip Luangkamthorn

รองประธานบริหาร / กรรมการ
กลุ่ม พี. ซี. สยาม

Executive Vice President
P.C. Siam Group

แพตริเซีย มงคลวนิช (แพต)
Patricia Mongkhonvanit

ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง

Director General
Public Debt Management Office, Ministry of Finance

พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (แอปเปิ้ล)
Pannalin Mahawongtikul

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Chief Financial Officer
PTT Public Company Limited

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (บี)
Buddhipongse Punnakanta

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม