RoLDNETWORK

RoLD Fellows

ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (เชน)
Yodchanan Wongsawat

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล

Director: Institute for Technology and Innovation Management
Mahidol University

นอกจากการเป็นอาจารย์วิศวกรชีวการแพทย์แล้ว พี่เชนยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน อาทิ “iThink” อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการขั้นรุนแรงในการสื่อสาร “ALERTZ” หรือนวัตกรรมป้องกันการหลับในขณะขับรถด้วยคลื่นไฟฟ้าสมอง โดยล่าสุดได้พัฒนา “CHEM METER” เครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหารเพื่อการรณรงค์ลดบริโภคเค็ม และยังเป็นประธานของ Biomedical Signals and Systems Technical Committee, Asia-Pacific Signal and Information Processing Association (APSIPA), Hong Kong ปี 2558 (คนไทยคนแรก และคนเดียวถึง ณ ปัจจุบัน)

พี่เชนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สถาบัน iNT เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนานวัตกรรมโดยช่วยผลักดันและส่งเสริมนักศึกษารวมถึงนักวิจัยการสร้าง Startup หรือ Spin off company หรือการ Licensing Technology สู่เอกชน เพื่อให้ประเทศหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง

โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ (โย)
Yothin Dumnerncharnvanit

ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

Chairman of Executive Board
Double A (1991) Public Company Limited.

ยุทธศักดิ์ สุภสร (ตุ๊)
Yuthasak Supasorn, Ph.D.

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Governor of the Tourism Authority of Thailand
Tourism Authority of Thailand

ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (มิกกี้)
Yutthana Srisavat, Ph.D.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอเรชั่นจำกัด

CEO
iTAX Inc.

ยุทธนา นาคเรืองศรี (โหน่ง)
Yutthana Nakreungsri

ผู้บัญชาการ เรือนจำกลางบางขวาง
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

Superintendent of Bangkwang central prison
Department of Corrections

ที่ผ่านมาพี่โหน่งได้จัดโครงการเรือนจำท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Cook & Coff @ราชบุรี ท่องเที่ยว เกษตรวิถี…คืนคนดีสู่สังคม โดยมุ่งเน้นไปยังด้านการลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง

โดยตัวพี่โหน่งมีความสนใจและความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนประเด็นสังคมด้านการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อการกลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ยุพาพักตร์ วัชราภัย (อิ๊ป)
Yupapak Vajrabhaya

เลขานุการประจำคณะกรรมการธิการ การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

The Secretariat of the house of representatives

ที่ผ่านมาพี่อิ๊ปได้มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาในระดับอำเภอ การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนรายได้น้อย เเละสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการตัดสินใจทางการเมือง

พี่อิ๊ปมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่พูดคุยสาธารณะที่มีคุณภาพกับผู้ประท้วงกลุ่มเยาวชน โดยใช้จิตวิทยากับสิ่งที่เป็นรูปธรรมและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย