RoLDNETWORK

RoLD Fellows

ราเมศ พรหมเย็น (อ๊อด)
Rames Promyen

ผู้อำนวยการ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

Director-General
National Discovery Museum Institute, Office of Knowledge Management and Development, Office of the Prime Minister

รัฐพล ภักดีภูมิ (จู๊ฟ)
Rathapol Bhakdibhumi

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ช เซอร์วิสเซส จำกัด

President and CEO
General Electronic Commerce Services Co., Ltd.

รองวุฒิ วีรบุตร (โอม)
Rongvudhi Virabutr

เอกอัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
กระทรวงการต่างประเทศ

Ambassador Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Thailand to the United Nations Office and Other Intermational Organizations in Geneva
Ministry of Foreign Affairs

โรยทราย วงศ์สุบรรณ (ทราย)
Roisai Wongsuban

Program Adviser
Freedom Fund

รณพงศ์ คำนวณทิพย์ (รอน)
Ronnapong Kamnuanthip

กรรมการบริหาร
บริษัท มีเดีย ออกซิเจน จำกัด

Executive director
MEDIA OXYGEN CO., LTD.

รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล (รอง)
Rongrak Phanapavudhikul

รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Senior Executive Vice President-Head of Legal Affairs Division and Head of Corporate Secretary & Compliance Group
Stock Exchange of Thailand

รอยบุญ รัศมีเทศ (ปุ้ย)
Royboon Rassameethes, Ph.D.

รองผู้อำนวยการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Deputy Director
Hydro - Informatics Institute (Public Organization)

ร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประภาศ (ดั๊ก)
Roykaew Nitithanprapas

Senior External Relation Officer
ธนาคารพัฒนาเอเชีย

Senior External Relation Officer
Asian Development Bank

รื่นวดี สุวรรณมงคล (แป๋ว)
Ruenvadee Suwanmongkol

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รุจนาฎก์ วิมลสถิตย์ (ฟองน้ำ)
Rujanart Vimolsathit

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านบรรษัทสัมพันธ์
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

Charoen Pokphand Group (CPG)

รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย (รุ่ง)
Rungthip Chotnapalai, Ph.D.

ผู้ประกาศข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

News Anchor
Thai Television Channel 3

รับขวัญ ชลดํารงค์กุล (ขวัญ)
Rubkwan Choldumrongkul

ที่ปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์ด้านกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายเทคโนโลยี และผู้ก่อตั้งบริษัท LawXTech

Legal Strategist & Technologist, in PDPA and Technology Law and the Founder of LawXTech, the first digital law firm.

ผู้ร่วมพัฒนา EasySign แพลตฟอร์ม “สร้าง” และ “ลงนาม” เอกสารสัญญาด้วย e-Signature จาก Hackathon: Finding the Best Enabler ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs (2564) โดย ETDA

กิจกรรมเพื่อสังคม

อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศลาว (กว่า 10 ปี) และเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทชั้นนำหลายแห่งใน ประเทศไทย

ความสนใจ/Passion

มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม และ startup