RoLDNETWORK

RoLD Fellows

วิพล กิติทัศนาสรชัย (วิพล)
Vipon Kititasnasorchai

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยกฎหมายอาญาและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม
สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (วิค)
Vichaow Rakphongphairoj

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

Chief Corporate Officer : Public Cooperation & Legal
C.P. GROUP

วัลลภ นาคบัว (ลภ)
Wanlop Nakbua

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

Deputy Permanent Secretary
Ministry of Justice

วิจารย์ สิมาฉายา (วิ)
Wijarn Simachaya

ประธานกรรมการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Chairman, Board of Directors
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ (แก๊ก)
Vinit Visessuvanapoom

รองอธิบดีกรมสรรพากร
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Deputy Director General
Tax Economist at Revenue Department, Ministry of Finance

วิศน สุนทราจารย์ (หวอ)
Wison Suntharachan

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Senior Executive Vice President, Corporate Strategy, Innovation and Sustainability
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited

วีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ (นุช)
Veeranuch Thammavaranucupt

ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส
บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

Senior Partner
Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.

ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์
Wan Chantavilasvong

อาจารย์ประจำ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Lecturer
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ (วนัส)
Vanus Taepaisitphongse

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

Chief Executive Officer
Betagro Public Co., Ltd.

วีรณัฐ โรจนประภา (ใหม่)
Veeranut Rojanaprapa, Ph.D.

ประธานกรรมการ
มูลนิธิบ้านอารีย์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

President
Baan Aree Foundation

วิชิตา รักธรรม (หนึ่ง)
Vichita Ractham, Ph.D.

คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

College of Management, Mahidol University

วิทนาถ วรรธนะกุล (แก็ป)
Vitanart Vathanakul

ประธานกรรมการบริหาร
รอยัล คลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ป

CEO
Royal Cliff Hotels Group & Pattaya Exhibition and Convention Hall

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (โจ)
Wisit Wisitsora-At

ปลัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

Permanent Secretary Ministry of Justice
Ministry of Justice

วรรณพงษ์ คชรักษ์ (บิลลี่)
Wannapong Kotcharag

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

Director General, Department of Juvenile Observation and Protection
Ministry of Justice

วรัญญา ศรีเสวก (ยุ้ย)
Waranya Srisawek

บรรณาธิการร่วมด้านความยั่งยืน
สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

Co-editor on Sustainability
Thai Publica

วิชัย สุวรรณประเสริฐ (อ้วน)
Wichai Suwanprasert

อดีตผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

Former Director of Bureau of Technology and Cyber Crime
Department of Special Investigation (DSI)

วิภาวิน พรหมบุญ (ตุ๊ก)
Wipawin Promboon

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

Director, Financial Stability Unit Department
Bank of Thailand

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต (หน่อย)
Wirat Uanarumit

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานเศรษฐกิจและวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย (โอเล่)
Worrawong Atcharawongchai, Ph.D.

ผู้อำนวยการบริหาร
สำนักงานศาลยุติธรรม

วิสุทธิ์ ตันตินันท์ (โจ้)
Wisoot Tantinan

ผู้เชี่ยวชาญ / หัวหน้าแผนกส่งเสริมการพัฒนา
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

Programme Specialist/Team Leader
United Nations Development Programme (UNDP)

วรประภา นาควัชระ (พลอย)
Voraprapa Nakavachara, Ph.D.

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านพันธกิจสากล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assistant to the President for Global Engagement
Chulalongkorn University

วรรธนะ เจริญนวรัตน์ (รัก)
WANTHANA JAROENNAWARAT

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

CHAIRMAN OF EXECUTIVE BOARD
VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

วีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ (วี)
Veeratham Setthasit

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

Chief Executive Officer
CJ Express Group

วัลยา จิราธิวัฒน์ (อ้อม)
Wallaya Chirathivat

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Deputy Chief Executive Officer
Central Pattana Public Company Limited

วันชัย ตรียะประเสริฐ (หาญ)
Wanchai Treyaprasert, Ph.D.

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assistant to the President for Special Affairs
Chulalongkorn University

วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ (เหน่ง)
Visit Vamvanij

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช

Director of Siriraj Hospital
Siriraj Hospital