RoLDNETWORK

RoLD Fellows

วิพล กิติทัศนาสรชัย (วิพล)
Vipon Kititasnasorchai

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยกฎหมายอาญาและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม
สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (วิค)
Vichaow Rakphongphairoj

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

Chief Corporate Officer : Public Cooperation & Legal
C.P. GROUP

พี่วิค เป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมาพี่วิคได้ริเริ่มโครงการมากมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษาไปยังพื้นที่ห่างไกล โครงการปลูกปัญญา และโครงการ ConnectED ซึ่งครอบคลุมโรงเรียนหลายพันแห่ง เพื่อให้โอกาสเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม และเป็นการลดช่องว่างทางดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

พี่วิคมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม การเปิดโอกาสในการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การลดช่องว่างทางดิจิทัล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และความยุติธรรมทางสังคม พัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้าน Mobile ID โซลูชั่น IoT การบริการเทคโนโลยี 5G ทั้งในด้านข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยให้ความสำคัญเพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก

วัลลภ นาคบัว (ลภ)
Wanlop Nakbua

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

Deputy Permanent Secretary
Ministry of Justice

วิจารย์ สิมาฉายา (วิ)
Wijarn Simachaya

ประธานกรรมการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Chairman, Board of Directors
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

นอกจากภารกิจหลักที่พี่วิได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับนโยบายและการขับเคลื่อน พี่วิยังทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น นายกสมาคมชาวศรีสะเกษ นายกสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย เป็นคณะกรรมการในมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมมะ ที่สร้างแรงจูงใจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูพื้นที่ป่า ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น การเวียนเทียนด้วยต้นไม้ และเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผ่านการฝึกอบรมและร่วมสร้างรูปแบบความโปร่งใสในสังคมระดับต่าง ๆ

พี่วิมีสนใจและมุ่งมั่นที่จะให้เกิดความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม หรือธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Governance) ในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชน การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ร่วมดำเนินการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ (แก๊ก)
Vinit Visessuvanapoom

รองอธิบดีกรมสรรพากร
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Deputy Director General
Tax Economist at Revenue Department, Ministry of Finance

ที่ผ่านมาพี่แก๊กได้จัดทำโครงการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เข้าร่วมร้านค้าประชารัฐสวัสดิการ จัดตั้งโครงการแปลงลูกหนี้สรรพากรเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน พัฒนานวัตกรรมทางภาษี

นอกจากนี้พี่แก๊กยังมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการป้องกันการถ่ายโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำกว่าของบริษัทข้ามชาติระดับโลกที่ประกอบธุรกิจดิจิทัลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศอีกด้วย

วิศน สุนทราจารย์ (หวอ)
Wison Suntharachan

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Senior Executive Vice President, Corporate Strategy, Innovation and Sustainability
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited

นอกจากจากจัดทำโครงการไทยเด็ดแล้ว พี่หวอยังมีแผนในการขยายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้าชุมชน โดยการให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การวางแผนการผลิตการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือ การบริการจัดส่ง เพื่อให้ SMEs มีศักยภาพในการขยายกำลังการผลิตในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นภายใต้ Circular Economy

พี่หวอมีความสนใจในการลดความเหลื่อมล้ำ และมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสเข้าถึง Access Platform ที่ช่วยในการขยับขยายธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และลดการพึ่งพาภาครัฐ สร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

วีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ (นุช)
Veeranuch Thammavaranucupt

ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส
บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

Senior Partner
Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.

พี่นุชมีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย การตรวจสอบ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ผ่านมาพี่นุชได้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านกฎหมายให้กับธุรกิจแนวหน้าระดับประเทศมากมาย และได้รับรางวัลการจัดอันดับ band one ด้านตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี

พี่นุชมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาโปรเจคด้านสังคมที่สามารถต่อยอดและทำให้สังคมดีขึ้น เช่น สนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์
Wan Chantavilasvong

อาจารย์ประจำ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Lecturer
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ (วนัส)
Vanus Taepaisitphongse

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

Chief Executive Officer
Betagro Public Co., Ltd.

วีรณัฐ โรจนประภา (ใหม่)
Veeranut Rojanaprapa, Ph.D.

ประธานกรรมการ
มูลนิธิบ้านอารีย์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

President
Baan Aree Foundation

วิชิตา รักธรรม (หนึ่ง)
Vichita Ractham, Ph.D.

คณบดี
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Dean
College of Management, Mahidol University

วิทนาถ วรรธนะกุล (แก็ป)
Vitanart Vathanakul

ประธานกรรมการบริหาร
รอยัล คลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ป

CEO
Royal Cliff Hotels Group & Pattaya Exhibition and Convention Hall

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (โจ)
Wisit Wisitsora-At

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Permanent Secretary Ministry of Digital Economy and Society
Ministry of Digital Economy and Society

วรรณพงษ์ คชรักษ์ (บิลลี่)
Wannapong Kotcharag

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

Director General, Department of Juvenile Observation and Protection
Ministry of Justice

วรัญญา ศรีเสวก (ยุ้ย)
Waranya Srisawek

บรรณาธิการร่วมด้านความยั่งยืน
สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

Co-editor on Sustainability
Thai Publica

วิชัย สุวรรณประเสริฐ (อ้วน)
Wichai Suwanprasert

อดีตผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

Former Director of Bureau of Technology and Cyber Crime
Department of Special Investigation (DSI)

วิภาวิน พรหมบุญ (ตุ๊ก)
Wipawin Promboon

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

Director, Financial Stability Unit Department
Bank of Thailand

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต (หน่อย)
Wirat Uanarumit

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานเศรษฐกิจและวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย (โอเล่)
Worrawong Atcharawongchai, Ph.D.

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Presiding Judge of the Central Intellectual Property and International Trade Court
Central Intellectual Property and International Trade Court

วิสุทธิ์ ตันตินันท์ (โจ้)
Wisoot Tantinan

ผู้เชี่ยวชาญ / หัวหน้าแผนกส่งเสริมการพัฒนา
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

Programme Specialist/Team Leader
United Nations Development Programme (UNDP)

วรประภา นาควัชระ (พลอย)
Voraprapa Nakavachara, Ph.D.

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านพันธกิจสากล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assistant to the President for Global Engagement
Chulalongkorn University

พี่พลอยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานผลักดันและขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนมากมาย เช่น กิจกรรม SDGX หัวข้อ “Engaging our Future: Innovation Challenge for Sustainable Society” เป็นการจัดประกวดโครงการความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม นำมาสู่การแก้ไขปัญหาสังคมที่ซับซ้อนได้จริง

พี่พลอยมีความมุ่งมั่น (Passion) ในเรื่อง The Future of Education ที่นอกจากเป็นการเรียนการสอนแบบใหม่ที่จะสามารถนำมาพัฒนาทักษะในอนาคตให้กับผู้เรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้สังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน

วรรธนะ เจริญนวรัตน์ (รัก)
WANTHANA JAROENNAWARAT

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

CHAIRMAN OF EXECUTIVE BOARD
VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

พี่รักมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรม ที่ผ่านมาพี่รักใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารและพัฒนาธุรกิจค้าไม้ พัฒนานวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติ เพื่อลดการตัดไม้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน

ปัจจุบัน พี่รักได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ที่มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างสมดุล ยั่งยืน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มโดยไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง

วีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ (วี)
Veeratham Setthasit

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

Chief Executive Officer
CJ Express Group

พี่วีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ พี่วีบริหารธุรกิจภายใต้แนวคิดและแสวงหาโอกาสในการนำผลกำไรตอบแทนกลับไปสู่พนักงานและสังคมในวงกว้าง ทั้งในด้านการสนับสนุนทรัพยากรและการส่งเสริมการศึกษา

พี่วีมีความสนใจและมุ่งมั่นให้เกิดความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม หรือธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Governance) ในทุกระดับ และพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชน การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ร่วมดำเนินการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

วัลยา จิราธิวัฒน์ (อ้อม)
Wallaya Chirathivat

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Deputy Chief Executive Officer
Central Pattana Public Company Limited

วันชัย ตรียะประเสริฐ (หาญ)
Wanchai Treyaprasert, Ph.D.

ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assistant to the President for Special Affairs
Chulalongkorn University

พี่หาญมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการจัดประชุมวิชาการ Pharmacotherapy in Infectious Diseases เป็นวิทยากรให้บริการความรู้เรื่องยาแก่ประชาชน ผ่านรายการคลินิก FM 101.5 สถานีวิทยุจุฬา และจัดกิจกรรมเภสัชอาสาส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม นอกจากนี้พี่หาญยังเป็นหนึ่งในผู้บริหาร โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่หาญมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมด้านการศึกษา งานวิชาการและวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศและสังคมไทย

วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ (เหน่ง)
Visit Vamvanij

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช

Director of Siriraj Hospital
Siriraj Hospital